Skip to main content

Komisija za obezbjeđenje kvaliteta

Shodno Pravilniku o obezbjeđenju kvaliteta na Univerzitetu “Bijeljina”  Komisija za obezbjeđenje kvaliteta ima sljedeće nadležnosti:

  1. priprema politiku osiguranja kvaliteta, strategije razvoja i osiguranja kvaliteta kao i akcione planove za njihovo sprovođenje i formira prijedlog Senatu za njihovo konačno usvajanje;
  2. prati ostvarivanje Strategije, standarda i procedura obezbjeđenja kvaliteta i predlaže mjere za otklanjanje uočenih slabosti u cilju poboljšanja kvaliteta;
  3. predlaže Senatu Univerziteta konkretne projekte i aktivnosti;
  4. podstiče inovacije i razvoj u cilju obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta;
  5. promoviše izgradnju kulture kvaliteta na Univerzitetu i članicama Univerziteta;
  6. definiše standarde, kriterijume i indikatore kvaliteta;
  7. definiše kriterijume kvalitetnog funkcionisanja Univerziteta;
  8. razvija  postupke  spoljašnjeg i unutrašnjeg vrednovanja, metode za istraživanje različitih aspekata kvaliteta obrazovanja, kao i različitih ciljnih grupa (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodilaca, poslodavaca);
  9. priprema prijedloge poboljšanja standarda, procedura i metoda provjere kvaliteta u skladu sa standardima Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta;
  10. planira i priprema aktivnosti u vezi sa praćenjem i kontrolom kvaliteta na Univerzitetu i njegovim članicama;
  11. razmatra i ocjenjuje rad Odbora za obezbjeđenje kvaliteta;
  12. nadzire i kontroliše provođenje postupka samovrednovanja;
  13. po potrebi predlaže vanredno samovrednovanje u pojednim oblastima;
  14. podnosi izvještaje i obavještava Senat Univerziteta o stanju u oblasti kvaliteta;
  15. obrazuje radna tijela Komisije za obezbjeđenje kvaliteta;
  16. pruža savjete i preporuke članicama Univerziteta;
  17. organizuje seminare iz oblasti obezbjeđenja kvaliteta;
  18. obavlja i druge poslove od značaja za unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada u skladu sa Zakonom i drugim opštim aktima Univerziteta.
     

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.