Skip to main content

Marketing u farmaciji

Šifra

2110623

Naziv predmeta

Marketing u farmaciji

Nastavnik

Prof. dr Slađana Vujičić 

Status predmeta

Izborni

Godina

II

Semjestar

4

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Ostala inženjerstva i tehnologije 

Uža naučna oblast

Inženjerski menadžment

Opis predmeta

Cilj

Cilj predmeta  je da studenti shvate marketing,kao bitan segment današnjeg društva. Da nauče da uočavaju i upoznaju principe marketinga pomoću kojih se razvija marketinška ideja, osmišljava proizvod, usluga, i u konkretnim situacijama implementirati ove ideje Cilj nastave ovog predmeta je da studenti steknu osnovna znanja o marketingu, inventivnosti, kreativnosti, itd.Sticanje znanja iz oblasti upravljanja marketingom, posebno posmatrano sa aspekta osnovnih postulata marketing koncepta i primjene ovog koncepta u farmaciji.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student treba da efikasnim učenjem stekne veštinu kritičkog mišljenja o problemima  iz oblasti marketinga. Student treba da bude osposobljen za primjenu instrumenata, mjera, i metoda u osnivanju izgradnji i razvoju poslovnih sistema u farmaciji, uspostavljanju njihove pravilne organizacije, strukture, optimalne specijalizacije, funkcionalnih oblasti i procesa marketinga.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Definisanje marketinga, koncepcija marketinga, društvena koncepcija marketinga, Tržište kao polazište za primjenu marketing koncepcije, elementi tržišta,uređenje tržišta, Analiza okruženja preduzeća, relacija između preduzeća i tržišta, Marketing informacioni sistem i odlučivanje, Marketing miks, miks cijena. Miks distribucije i prodaje,miks promocije. Planiranje,organizovanje i kontrola marketinga, Međunarodni marketing, Marketing na internetu. Segmentacija tržišta farmaceutskih proizvoda, Poslovna politika farmaceutskih firmi,reklamiranje farmaceutske produkcije, Cjenovna politika farmaceutskih firmi, određivanje ciljeva i zadataka, Politika distribucije farmaceutskih proizvoda, uloga kanala distribucije, Razvoj i upravljanje sistemom prodaje (prometom), razrada sistema prodaje, Odnosi s javnošću i marketing komuniciranje, određivanje ciljne javnosti.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima, konsultacije, analiza slučajeva iz prakse.

Literatura-obavezna

  1. Tasić Lj., Marinković V.:Farmaceutski menadžment i marketing.-Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet,2018.

Literatura-preporučena

  1. Dogramatzis D. Pharmaceutical Marketing a Practical Guide. Denver: Interpharm Press; 2002.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Svega časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

15

/

35

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.