Skip to main content

Njega u kući

Šifra

322602

Naziv predmeta

Njega u kući

Nastavnik

Doc. dr Dragan Zečević

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze.

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Zdravstvene nauke

Uža naučna oblast

Opšta medicina

Opis predmeta

Cilj

Osposobljavanje studenata za procjenu potreba, planiranje, provođenje i vrednovanje zdravstvene njege/zdravstvenog odgoja u kući korisnika; Osposobljavanje studenata za primjenu dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka u kući korisnika, kao i za saradnju i rad u multidisciplinarnom timu.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti će biti osposobljeni: protumačiti zakonske propise u djelatnosti zdravstvene njege u kući; pripremiti materijal, pribor i opremu za izvođenje zdravstvene njege u kući; Primijeniti i prilagoditi primjeren pristup bolesniku u skladu s potrebama, mogućnostima i uslovima okoline; Objasniti i provoditi dijagnostičke, terapijske i rehabilitacijske postupke zdravstvene njege u kući prema postavljenim smjernicama; Prepoznati stanja ugroženosti bolesnika; Razviti koordinaciju s multidisciplinarnim timom u sprovođenju njege bolesnika; Primijeniti propisanu sestrinsku dokumentaciju.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Sestrinska njega u kući; Planiranje, priprema i tok kućne posjete; Procjena potreba, planiranje, provođenje i evaluacija zdravstvene njege u kući; Dijagnostički, terapijski i rehabilitacijski postupci u kućnim uslovima; Zdravstvena njega u kući nepokretnog i teško pokretnog bolesnika (toaleta, pomoć pri hranjenju i oblačenju, prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja); Primjena enteralne, parenteralne i lokalne terapije; Uzimanje dijagnostičkog materijala kod nepokretnih bolesnika, njega poremećaja integriteta kože (ulcus crurisa, dekubitusa ...); Zdravstveni odgoj pojedinca i porodice; Potpora porodici s bolesnim članom; Saradnja i komunikacija s multidisciplinarnim timom; Zakonski propisi u zdravstvenoj njezi u kući.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Predavanja kombinovana sa različitim oblicima diskusije, ilustrovana slajdovima i video klipovima.

Literatura-obavezna

  1. Praktikum sestrinskih vještna, Dragana Milutinović, Branislava Brestovački, Mladen Mimica, Dejan Bokonjić, Medicinski fakultet Foča, 2010.
  2. Sestrinske procedure, Predrag Đurković, DATA STATUS, Beograd 2010.

Literatura-preporučena

  1. Uvod u kliničku praksu I, Slobodan M. Mitrović, Milan Stanković, Medicinski fakultet Novi Sad, 2016.
  2. Uvod u kliničku praksu II, Jadranka Dejanović, Medicinski fakultet Novi Sad, 2015.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

Individualno učenje

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

40

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.