Skip to main content

Osnovi ekonomije

Šifra

 521301

Naziv predmeta

Osnovi ekonomije

Nastavnik

Doc.dr Radovan Živković

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ekonomija i poslovanje

Uža naučna oblast

Teorijska ekonomija

Opis predmeta

Cilj

Da se studenti upoznaju sa osnovnim pojmovima ekonomije i osnovnim metodima ekonomske analize proizvodnje i prometa.

Ishod učenja na nivou predmeta

Predmet treba da omogući studentu sticanje:

znanja/razumevanja ekonomskih procesa i ekonomskih tokova, osnovnih ekonomskih principa i njihove primene

vještine: sposobnosti praćenja ostalih ekonomskih predmeta u toku studija, poznavanja osnovnih ekonomskih kategorija i njihove primene u daljem studiranju i profesionalnom angažovanju, izvođenja jednostavnih ekonomskih analiza i poslovnih zaključaka.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod. Pojam preduzeća. Analiza ponude i tražnje. Osnovi teorije tržišta. Teorija proizvodnje i troškova. Preduzeće u uslovima potpune konkurencije. Preduzeće monopol. Nepotpuna, ograničena konkurencija. Oligopoli. Makroekonomija. Tržište radne snage. Tržište kapitala. Monetarna ekonomija. Fiskalna ekonomija. Međunarodna ekonomija.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Vježbanje na primjerima iz ekonomske prakse.

Metode izvođenja nastave

Časovi predavanja, koji se prvenstveno sastoje od ex catedra izlaganja gradiva uz pomoć tehničkih sredstava (video bim), uz mogućnost povremenog angažovanja boljih studenata za samostalne prezentacije

Literatura-obavezna

  1. Njegovan, Z. (2018): Principi ekonomije, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad
  2. Pušara N. (2015): Ekonomija, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Beograd

Literatura-preporučena

  1. Milošević G. (2009): Osnovi ekonomije, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno  časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

 /

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.