Skip to main content

Osnovi prehrambene tehnologije

Šifra

450506

Naziv predmeta

Osnovi prehrambene tehnologije

Nastavnik

Doc.dr Ivan Urošević

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Prerada poljoprivrednih proizvoda

Naučna disciplina

Prerada biljnih proizvoda

Opis predmeta

Cilj

Studenti treba da se upoznaju sa značajem ishrane i kvalitetom prehrambenih proizvoda sa stanovišta očuvanje zdravlja, kao i o osnovnim principima prerade tj. konzervisanja namirrnica i karakteristikama osnovnih grupa prehrambenih proizvoda.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Predmet treba da omogući studentu sticanje:

a) znanja/razumijevanja klasifikacije pojedinih grupa prehrambenih proizvoda i osnovnih karakteristika tehnološkog postupka proizvodnje

b) vještina: izrade tehnoekonomske analize u prehrambenoj industriji.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Funkcionalna svojstva hrane: osnovni principi pravilne ishrane i utvrđivanje piramide ishrane i unosa tečnosti; definisanje kvaliteta i principa upravljanja kvalitetom prehrambenih proizvoda; principi konzervisanja namirnica; karakteristike i načini dobijanja prehrambenih proizvoda biljnog porijekla i animalnog porekla. Definisanje učešća osnovnih i pomoćnih sirovina, pomoćnih materijala i energije u tehnološkom postupku radi utvrđivanja opšte vrijednosti dobijenog proizvoda.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Realizovaće se kroz računske vježbe koje će pomoći studentima da budu obučeni u izvođenju tehnoekonomske analize.

Metode izvođenja nastave

Interaktivnu nastava, kombinovana predavanja sa raznim oblicima diskusije.

Literatura-obavezna

  1. Zlatković, B. (2003): Tehnologija prerade i čuvanja voća. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd.

Literatura-preporučena

1.Maćej O. (2007): Prerada mleka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

110

10

10

30

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.