Skip to main content

Planiranje u agrobiznisu

Šifra

450107

Naziv predmeta

Planiranje u agrobiznisu

Nastavnik

Prof.dr Zoran Rajić

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Ekonomika poljoprivrede

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje  znanja iz procesa planiranja u agrobiznisu.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Sticanje vještina efikasnog učenja i kritičkog mišljenja o problemima iz oblasti planiranja kao i o njihovoj praktičnoj primjeni i značaju za agrobiznis.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Osnovni pojmovi teorije sistema vezani za upravljanje i planiranje, razvoj sistema planiranja u agrobiznisu, predviđanje, karakteristike planskih odluka, proces donošenja planskih odluka, poslovna politika, strategija, poslovni plan, metode planiranja i njihova primjena u poljoprivredi, projektovanje, modeli linearnog programiranja u poljoprivrede.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Prikupljanje podataka za izradu planova, upoznavanje sa metodologijom planiranja koja važi u našim uslovima kao i korišćenje iskustava drugih država.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i  interaktivna nastava će se držati u svim oblastima.

Literatura-obavezna

  1. Slobodan Ceranić (2007): Planiranje u agrobiznisu, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd
  2. Novković N. (2018): Planiranje i projektovanje, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad

Literatura-preporučena

1.Novković N. Šomođi, Š. (2016): Organizacija u poljoprivredi-drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.