Skip to main content

Psihologija mentalnog zdravlja

Šifra

500501

Naziv predmeta

Psihologija mentalnog zdravlja

Nastavnik

Doc. dr Tanja Panić

Status predmeta

Obavezni

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija  

Uža naučna oblast

Klinička psihologija

Opis predmeta

Cilj

Usvajanje osnovnih znanja:

  • iz oblasti zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja,
  • upoznavanje sa istorijatom, predmetom, zadacima i metodama u psihologiji mentalnog zdravlja,
  • razumijevanje značaja prevencije i mentalnog zdravlja u zajednici i sticanje vještina za preventivni rad u različitim kontekstima.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Po završetku kursa studenti treba da:

  • imaju znanja o pojmovima i modelima mentalnog zdravlja i mentalnog poremećaja,
  • razumiju različite pristupe u zaštiti mentalnog zdravlja,
  • prepoznaju uzroke i menifestacije stresa, kriza i trauma i uticaj na mentalno zdravlje,
  • ovladaju principima psihološkog preventivnog rada i psihologije orijentisane ka vulnerabilnim grupama sa različitim potrebama u zajednici,
  • budu senzibilisani prema predrasudama koje postoje prema duševnim bolesnicima i njihovom etiketiranju.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Psihologija mentalnog zdravlja opšti deo: Istorijat bavljenja mentalnim poremećajima  (MP);Pojam i koncept MP;

Definicije i modeli MP/mentalnog zdravlja (biološki modeli MP; socijalni i psihološki modeli MP); Različita iskustva iz psihijatrijskih ustanova;Psihološka primarna prevencija u kontekstu bavljenja MP; Mentalno zdravlje u zajednici

Psihologija mentalnog zdravlja specijalni deo:Empatija i značaj empatije za pomagačke profesije; Koncepti   stresa – kriza  – trauma; Životni događaji, životni tok, ciklus i različite razvojne i akcidentne krize; Koncepti prevladavanje i  rezilijentnost.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Izrada preventivnih programa. Upoznavanje sa radom praktičara u oblasti prevencije.

Metode izvođenja nastave

Predavanja (edukativni filmovi, prikazi iz prakse), posjeta praktičara koji primjenjuje mentalno-higijensku praksu, prezentovanje preventivnih programa.

Literatura-obavezna

1.Vlajković, J. (2005), Životne krize-prevencija i prevazilaženje, „Žarko Albulj“, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Vidanović, I., Kolar, D. (2008), Mentalna higijena, Krug Commerce, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Teorija

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.