Skip to main content

Ratarstvo i povrtarstvo

Šifra

410112

Naziv predmeta

Ratarstvo i povrtarstvo

Nastavnik

Doc.dr Marija Bajagić

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ratarstvo

Uža naučna oblast

Ratarstvo

Opis predmeta

Cilj

Sticanje znanja o privrednom značaju ratarskih i povrtarskih biljaka u ishrani i preradi, zatim o morfološkim i biološkim, uslovima uspevanja, kao i savremenim metodama konvencionalne tehnologije proizvodnje sa posebnim osvrtom na sveobuhvatnu zaštitu usjeva tokom vegetacionog perioda i pravilnog čuvanja proizvoda u magacinima.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student treba da pokaže poznavanje (razumevanje) osnovnih principa agrotehnike, uticaja ekoloških faktora na njihovo rastenje i razviće, primjene savremenih metoda u gajenju, značaja agrotehničkih, bioloških i fizičkih metoda zaštite usjeva.

Na kraju predmeta student treba da bude osposobljen za primjenu savremenih zaštite useva i kritičku ocjenu primjenjenih metoda uz istovremeno praćenje njihovih posljedica na zemljište i životnu sredinu. Student treba da bude osposobljen za primjenu metoda timskog rada u usvajanju materijala  predmeta  i razvijanje kritičkog i kreativnog mišljenja o znanjima stečenim u okviru  predmeta.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Privredni i agrotehnički značaj ratarskih i povrtarskih biljaka, podjela na podgrupe. Ratarske biljke - žita, mahunarke, biljke za tehničku preradu i krmne biljke. Povrće - paradajz, paprika, krastavac, dinja, lubenica, grašak, kupus, kelj, karfiol, salata, mrkva, luk. Botanička klasifikacija, morfološke i biološke osobine, uslovi uspjevanja, tehnologija proizvodnje i čuvanje proizvoda.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Botanička klasifikacija, morfološke osobine, hemijski sastav ploda, sorte i hibridi. Terenske vježbe.

Metode izvođenja nastave

Teoretska klasična predavanja, laboratorijske i terenske vježbe i metode interaktivne nastave. Od metoda interaktivne nastave u nastavi koriste se individualne, grupne, odnosno timske kolaborativne i kooperativne metode aktivnog učenja.

Literatura-obavezna

1.Broćić, Z. (2014): Ratarstvo i povrtarstvo, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

1.Glamočlija Đ. (2004): Specijalno ratarstvo, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

2.Kovačević D. (2010): Opšte ratarstvo, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

30

/

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.