Skip to main content

Statistika

Šifra

110301

Naziv predmeta

Statistika

Nastavnik

Doc.dr Zoran Jasak

Status predmeta

Obavezni

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Matematika

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Matematika

Uža naučna oblast

Statistika i vjerovatnoća

Opis predmeta

Cilj

Cilj je da student: upozna statističku terminologiju, razumije jednostavne statističke metode i interpretaciju rezultata, primjeni statističke testove na primjerima iz farmacije, nauči da koristi statistički paket.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Posle položenog ispita student će biti u stanju da: pravilno odabere uzorak i prikupi podatke, odabere odgovarajuću statističku metodu kojom će analizirati podatke, interpretira dobijene rezultate, sa lakoćom koristi MS Excel i statistički paket.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Statistička terminologija. Populacija i uzorak. Promenljive veličine i podaci. Uređivanje podataka. Grafičko prikazivanje i tabeliranje podataka. Mjere centralne tendencije. Mjere odstupanja. Normalna raspodjela. Standardna normalna raspodjela. Izračunavanje površine ispod normalne raspodele. Testiranje hipoteze. Greške tip I i tip II. P-vrijednost. Jednostrani i dvostrani Student t-test. Test odnosa varijanse. Analiza varijanse. Analiza varijanse za jedan kriterijum klasifikacije. Linearna regresiona analiza. Regresiona jednačina. Korelaciona analiza. Koeficijent determinacije. Koeficijent korelacije. Korišćenje regresione analize za predviđanje. Neparametarske metode. Neparametarski t-test (Mann-Whitney U-test). Neparametarska korelacija. Chi-kvadrat test. Test slaganja. Test nezavisnosti. Test homogenosti. Interval pouzdanosti očekivanih vrijednosti.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Primjena statističkih metoda na primerima iz farmaceutske prakse korišćenjem statističkih paketa.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, rad sa statističkim paketom, rješavanje primera iz farmaceutske prakse, korišćenje interneta i biblioteke, e-učenje.

Literatura-obavezna

    1. Lozanović-Crvenković Z.: Statistika u farmaciji.- Novi Sad. Univerzitet u Novom Sadu-Medicinski fakultet,2009.

Literatura-preporučena

  1. Zdravković N.: Statističke metode u biomedicinskim istrraživanjima.-Kragujevac: Medicinski fakultet, 2011.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

30

/

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.