Skip to main content

Zdravstvena njega u pedijatriji sa osnovama pedijatrije

Šifra

320301

Naziv predmeta

Zdravstvena njega u pedijatriji sa osnovama pedijatrije

Nastavnik

Prof.dr Ljiljana Šulović

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Pedijatrija

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenta sa zdravstvenom njegom u pedijatriji.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student ovladava teorijskim i aplikativna znanjima, kao preduslov implementacije u zdravstvenoj praksi sa zdravom i bolesnom djecom.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u zdravstvenu njegu; Primarna zdravstvena njega; Bolnica i bolnička odjeljenja; Promocija zdravlja u prenatalnom periodu; Zdravstvena njega novorođenčadi; Edukacija o laktaciji; Zdravstvena njega malog djeteta (od jedne do tri godine); Zdravstvena njega predškolskog djeteta (od tri do šest godina); Zdravstvena njega školskog djeteta; Prevencija povreda; Zdravstvena njega hroničnih bolesnika; Preoperativna i postoperativna njega djece; Primjena lijekova; Njega umirućeg djeteta i postupak sa roditeljima.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Njega zdravog novorođenčeta u porodilištu i u kućnim uslovima; Nezavisne i zavisne sestrinske intervencije u sprovođenju dijagnostičkih i terapijskih procedura u neonatologiji; Zdravstvena njega djece sa poremećajem ishrane; Zdravstvena njega djece sa bolestima respiratornog sistema; Dijagnostičke i terapijske procedure u pulmologiji; Inhalatorna terapija; Oksigenoterapija; Njega djece sa oboljenjima kardiovaskularnog sistema; Primjena sestrinskih intervencija u dijagnostici i terapiji; Njega dijece sa oboljenjima gastrointestinalnog trakta; Dijagnostičke i terapijske procedure u gastroenterologiji; Njega dijece oboljele od dijabetes melitusa; Insulinoterapija; Zdravstvena njega dijece sa bolestima krvi; Njega dijecesa oboljenjima bubrega i mokraćnih puteva; dravstvena njega dijece sa oboljenjima CNS-a; Postupak sa dijecom sa poremećajem svijesti.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima, diskusija, vježbe,  uključivanje studenata u izvođenje nastave u što većoj mjeri; izrada i odbrana seminarskog rada; analiza praktičnih primjera.

Literatura-obavezna

1.Janoković B., Perišić V., Pedijatrija udžbenik za studente medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2. Kostić Svetislav, Pedijatrija sa negom.- Beograd: Zavod za udžbenike, 2017

3. Grupa autora, Problemi u pedijatriji.- Beograd: Zavod za udžbenike, 2010

Literatura-preporučena

1. Fankoni Gvido, Udžbenik pedijatrije.- Beograd: Medicinska knjiga, 1976.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad

Svega časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

Individualno učenje

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.