Skip to main content

Analitička hemija 1

Šifra

140501

Naziv predmeta

Analitička hemija 1

Nastavnik

Doc.dr Sandra Petrović

Status predmeta

Obavezni

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Hemijske nauke

Uža naučna oblast

Analitička hemija

Opis predmeta

Cilj

Predmet se bavi kvalitativnom hemijskom analizom katjona i anjona  od značaja za farmaciju. Za identifikaciju jona razmatrana je primjena semimikrokvalitativne hemijske analize kao i hromatografskih i  ekstrakcionih metoda.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student se osposobljava za rješavanje sledećih analitičkih problema:

 • primjena heterogenih ravnoteža  u  kvalitativnoj hemijskoj analizi;
 • katjona i anjona od značaja za farmaciju;
 • priprema uzorka i identifikacija katjona i anjona primjenomodgovarajućih analitičkih reagenasa;
 • identifikacija nepoznatih supstanci;
 • primjena separacionih analitičkih metoda – hromatografskih i
 • ekstrakcionih metoda za razdvajanje i identifikaciju katjona i anjona;
 • student stiče vještine o procjeni uslova taloženja i rastvaranja slaborastvornih jedinjenja;
 • zna da primjeni odgovarajuću proceduru pripreme uzorka;
 • uspešno primjenjuje znanja za identifikaciju katjona i anjona pri analizi;
 • nepoznatih supstanci;
 • uspješno primenjuje znanja pri primjeni klasičnih i separacionih tehnika.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Razmatranje osnovnih principa kvalitativne hemijske analize katjona i anjona od značaja za farmaciju (grupne, selijektivne i specifične reakcije identifikacije). Prikaz osnovnih ravnoteža u heteogenim sistemima. Redoks reakcije u hemijskoj ananlizi. Uslovi taloženja/rastvaranja – uticaj zajedničkog jona, stranog jona, pH vrijednosti i komplijeksiranja. Priprema realnih uzoraka–osnovni principi. Analitički principi separacije jona: razdvajanje, koncentrisanje i prečišćavanje. Hromatografske tehnike i njihova primjena u razdvajanju i identifikaciji neorganskih jona (particiona, jonoizmenjivačka i jonska hromatografija). TLC, GC, LC, HPLC.Analiza katjona prema sistematskom toku analize u primjeni semimikrokvalitativne hemijske analize. Primjena metoda tečnost-tečnost i solid-phase  ekstrakcije u razdvajanju i identifikaciji jona. Prikaz konkretnih primera primjene u analitičkoj praksi.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Reakcije identifikacije katjona i anjona–izbor analitičkih reagenasa (grupne, selijektivne i specifične reakcije identifikacije). Analiza analitičkih grupa katjona i analiza analitičkih grupa anjona. Identifikacija nepoznatih supstanci, sa posebnim osvrtom na prevođenje teško rastvorljivih supstanci u rastvorni oblik-priprema sodnog ekstrakta. Analiza katjona, anjona i njihovih smješa primenom hromatografskih i ekstrakcionih tehnika.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima, laboratorijske vježbe, metode interaktivne nastave, konsultacije, seminari, panel diskusije.

Oprema za izvođenje nastave predmeta

Analitička vaga; digestor; centrifuga.

Literatura-obavezna

 1.  Jelikić-Stankov M. i grupa autora:.Semimikrokvalitativna hemijska analiza: praktikum za studente farmacije.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, (izdanja 2006., 2008., 2017.).
 2. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J.,: Osnove analitičke kemije.- Zagreb: Školska knjiga, 1999.

Literatura-preporučena

 1. Vogel A.I., Vogels Qualitative Inorganic Analysis 7th Ed., Prentice Hall 1996.
 2. Mitra S.Sample Preparation Techniques in Analytical Chemystry, John Wiley and Sons, INC., Hoboken, New Yersey, 2003.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

15

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

6

9

30

5

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.