Skip to main content

Kancelarija prorektora za nastavu

 

Doc. dr Živka Malić

Doc. dr Živka Malić, prorektor za nastavu

Kontakti:

tel:+387 55 355 510

e-mail: prorektor.nastava@ubn.rs.ba

Shodno članovima Statuta Univerziteta „Bijeljina“ prorektor za nastavu obavlja sledeće djelatnosti:

  • Zamjenjuje Rektora u njegovom odsustvu,
  • Pomaže Rektoru u koordinaciji i objedinjavanju održavanja nastave,
  • Stara se o organizacionim i tehničkim uslovima nastave,
  • Koordinira sa studentskom službom, studentima, nastavnicima i saradnicima,
  • Preduzima mjere radi sprovođenja odluka Senata Univerziteta u vezi nastave,
  • Rješava konkretne zahtjeve studenata vezane za nastavu za koje nisu nadležni Rektor i Senat Univerziteta,
  • Vrši i druge poslove za koje ga ovlasti Rektor.

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.