Skip to main content

Analitička hemija u farmaceutskoj praksi

Šifra

140504

Naziv predmeta

Analitička hemija u farmaceutskoj praksi

Nastavnik

Doc.dr Sandra Petrović

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Hemijske nauke

Uža naučna oblast

Analitička hemija

Opis predmeta

Cilj

Analitička hemija u farmaceutskoj praksi obuhvata analizu  sintetičkih i realnih uzoraka od značaja za farmaciju. Opis pripreme uzorka koji  sadrži smešu više analita. Izbor analitičke metode u odnosu na hemijska svojstva analita. Razmatranje konkretnih primera, izbor metode i analiza dobijenih rezultata određivanja.

Ishodi učenja na nivou predmeta

  • Student zna da definiše problem i moguće pristupe u analizi različitih uzoraka.
  • Raspolaže znanjem u odnosu na izbor analitičke  metode i njenu primenu.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Izbor metoda za pripremu uzorka u odnosu na sastav i vrstu uzorka. Analiza komponenata prisutnih  u makro količinama, tragovima i ultra tragovima. Uklanjanje interferencija iz uzorka, prečišćavanje, separacija i prekoncentracija analita. Kvantitativna analiza i obrada rezultata. Odabrani primeri analiza iz farmaceutske prakse.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, konsultacije, panel diskusije.

Literatura-obavezna

  1. Jelikić-Stankov M. i grupa autora: Kvantitativna hemijska analiza: praktikum za studente farmacije.- Beograd: Farmaceutski fakultet, (izdanja 2006., 2011., 2018.).
  2. Mitra S.Sample Preparation Techniques in Analytical Chemystry, John Wiley and Sons, INC., Hoboken, New Yersey, 2003

Literatura-preporučena

  1. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J.,: Osnove analitičke kemije.- Zagreb: Školska knjiga, 1999.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

40

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.