Skip to main content

Autohtone rase goveda

Šifra

420103

Naziv predmeta

Autohtone rase goveda

Nastavnik

Prof. dr Milivoje Ćosić

Status predmeta

Izborni  

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Nauka o životinjama i mlijeku

Uža naučna oblast

Stočarstvo

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu znanje/razumjevanje: postupka kontrole, evidencije, metoda odgajanja i odabiranja u govedarstvu, tehnološkog procesa proizvodnje u različitim kategorijama goveda, principu organske proizvodnje u autohtonim rasama goveda.

Ishod učenja na nivou predmeta

Na kraju nastavnog predmeta student treba da pokaže poznavanje: rasa i osobina autohtonih rasa goveda, osnovnih procesa razmnožavanja, postupaka kontrole i evidencije osobina, metode odgajivanja i selekcije, tehnoloških procesa u autohtonim vrstama goveda, principa organske proizvodnje autohtonih rasa goveda. Student treba da bude osposobljen za poznavanje tehnoloških procesa proizvodnje različitih rasa autohtonih goveda, hraniva koja se koriste  u ishrani domaćih životinja, osnovnih principa sastavljanja obroka, timski rad. Zašto autohtone rase goveda imaju vrlo veliki genetski značaj, ekonomski i dr.. ? Kakav je populacioni trend ovih rasa? Opravdanost primjene tehnologije krionolozacije embriona i embrion transvera, kao i osnivanje banki gena.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Autohtone rase goveda. Busa, rasa goveda. Podolska rasa. Gatačka i kolubarska rasa. Mliječnost i mesnatost autohtonih rasa. Reprodukcija autohtonih rasa goveda. Smještaj i način držanja. Pripremanje hrane i ishrana autohtonih rasa. Uloga globalnih kordinatora u očuvanju agrobiodivrziteta i animalnih genetičkih resursa. Metode konverzacije i program očuvanja autohtonih rasa goveda kao održivog genetičkog resursa. In-situ konzervacije. Ex situ konzervacije. Stvaranje banke gena. Uloga selekcije u očuvanju genetskih resursa. Organska proizvodnja u govedarstvu.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Obilježavanje životinja. Evidencija u govedarstvu. Osnovni principi za sastavljanje obroka za različite kategorije goveda.

Metode izvođenja nastave

Predavanje, interaktina nastava, terenske vježbe.

Literatura-obavezna

  1. Romčević, Lj., Trifunović, G., Lazarević, Lj. (2006): Govedarstvo Srbije, monografija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd
  2. Mitić, N., Ferčej, J., Zeremski, D., Lazarević, Lj. (1987): Govedarstvo, monografija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitetu Beogradu

Literatura-preporučena

-

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

 /

/

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.