Skip to main content

Bankarski i berzanski menadžment

 

Šifra

521006

Naziv predmeta

Bankarski i berzanski menadžment

Nastavnik

Doc.dr Zdravka Petković

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Ekonomske nauke

Uža naučna oblast

Poslovne finansije

Opis predmeta

Cilj

Ovladavanje  i  osposobljavanje  za  praktično  korišćenje  teorijskih  modela  za  donošenje  i praćenje poslovnih odluka u bankarskom i berzanskom menadžmentu.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti se osposobljavaju za poslove vodećih (agro)ekonomista u finansijskim institucijama čiji su portfelji primarno u sferi agrara i agrobiznisa.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Finansijska tržišta i institucije; Finansiranje agrobiznis firmi na finansijskim tržištima, finansijske investicije. Maksimizacija vrijednosti firme; Menadžment zajmodavnog portfolija; Rizik, prinos i vrijednovanje; Investicije, investiciona strategija, novac i kapital; Nacionalna berza kapitala; Regulisanje hartija od vrijednosti i berzi; Međunarodne investicije, elektronska trgovina hartija od vrijednosti; Portfolio menadžment; Principi investiranja; Bankarske operacije i regulisanje, bankarski menadžment kredita

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Izrada seminarskih radova po zadatim temama iz oblasti bankarskog i berzanskog menadžmenta i njihova prezentacija na časovima.

Metode izvođenja nastave

Usmeno  izlaganje  i  vizuelna  prezentacija  uz  korišćenje  odgovarajuće  opreme;  Interaktivna metoda; Konsultacije – direktne i elektronskim putem.

Literatura-obavezna

  1. Ljutić B. Ž. (2007): Bankarsko i berzansko poslovanje: Investicioni pristup. Magistar biznis administracije MBA Press Inc.. Beograd.
  2. Vunjak N. (2008): Finansijski menadžment, Ekonomski fakultet-Subotica

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

30

/

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.