Skip to main content

Biofarmacija sa farmakokinetikom

Šifra

310510

Naziv predmeta

Biofarmacija sa farmakokinetikom

Nastavnik

Prof. dr Zdenko Tomić

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Fiziologija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Sticanje znanja, vještina i stavova (komuniciranja) iz farmakokinetike.Student mora razumjeti kinetičke procese kojima lijek podliježe u organizmu, kinetičku analizu i značaj farmakokinetskih parametara u postavljanju režima doziranja lijekova.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Usvajanje znanja i razumjevanje farmakokinetičkih procesa lijeka u organizmu i kliničkog značaja određivanja pojedinih farmakokinetičkih parametara u biološkom materijalu. U farmakokinetičkoj laboratoriji usvajanje znanja i metoda iz područja kliničke farmakokinetike.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u farmakokinetiku; Apsorpciju lijekova;Raspodjela lijekova;Biotranasformacija lijekova;Izlučivanje lijekova; Specifičnosti farmakokinetičkih procesa u pedijatrijskoj populaciji;Specifičnosti farmakokinetičkih procesa u gerijatrijskoj populaciji; Specifičnosti farmakokinetičkih procesa kod osoba sa bolestima jetre i bubrega; Specifičnosti farmakokinetičkih procesa u gojaznih osoba; Biološka raspoloživost i bioekvivalentnost lijekova; Fizičko-hemijske karakteristike supstanci koje su bitne za procese liberacije i apsorpcije lekovitih supstanci iz lekovitih oblika; Biofarmaceutski sistem klasifikacije lekovitih supstanci; Biofarmaceutska karakterizacija lekovitih preparata. Računanje farmakokinetičkih parametara; Linearna farmakokinetika; Model zavisna farmakokinetička analiza; Jednoprostorni model; Dvoprostorni model; Model nezavisna farmakokinetička analiza; Nelinearna farmakokinetika. Određivanje particionog koeficijenta, veličine čestica, rastvorljivosti i brzine rastvaranja.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima, računski zadaci, diskusija.

Literatura–obavezna

1. Milena Pokrajac, Farmakokinetika, 2002..Grafolik, Beograd.

2. Đurić Z. Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijm I deo.Nijansa Zemun 2004

Literatura-preporučena

1. Parojčić J, Ibrić S, Đurić Z. Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom, Priručnik za

     praktičnu nastavu,Beograd 2006.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

20

/

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.