Skip to main content

Biofizika

Šifra

170102

Naziv predmeta

Biofizika

Nastavnik

Doc.dr Jovan Stanković

Status predmeta

Obavezni

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Ostale prirodne nauke

Uža naučna oblast

Biofizika

Opis predmeta

Cilj

Cilj ovog modula je sticanje osnovnih znanja iz fizike koja omogućuju razumijevanje osnovnih životnih funkcija. Student će na ovom modulu steći osnovna znanja za praćenje svojih stručnih predmeta. Eksperimentalne vježbe omogućuju bolje razumijevanje gradiva, ali i pripremu studenta za eksperimentalni rad i istraživanja u biologiji.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Da student stekne osnovna znanja i usvoji izabrane pojmove iz Biofizike i Medicinske fizikekoji su nephodni za profesionalni angažman u farmaciji.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 1. Uvod, osnovne fizičke veličine, dimenziona analiza, Internacionalni sistem jedinica;osnovni matematički aparat.
 2. Mjerenje, mjerni instrumenti, standardi, greške mjerenja; slučajne veličine i njihova raspodjela;prikaz rezultata mjerenja.
 3. Osnovne veličine u statici i kinematici;osnovi mehanike.
 4. Osobine fluida, fizičko-hemijske osobine rastvora i disperznih sistema.
 5. Biomehanika biljaka i životinja; Kretanja i sile; Elastična svojstva biomaterijala; Biomehanika procesa disanja i krvotoka; Biomehanika mišića. Viskoznost bioloških materijala; Površinski napon i kapilarnost.
 6. Harmonijske oscilacije; Prigušene oscilacije; Zvučni valovi; Biofizika sluha.
 7. Ultrazvuk, primjena u medicini, biologiji i tehnici; Dopplerov efekat, Color–Doppler, 4D Doppler.
 8. Osnovi biomedicinske elijektronike, pojačivači, procesiranje i mjerenje bioelijektričnih signala,prolaz elijektrične struje kroz biološki sistem.
 9. Hematološki brojač (po Kulteru).
 10. Elektomagnetno zračenje (osobine, osnovni zakoni), difrakcija i interferencija; reflijeksija,disperzija i rasijavanje svjetlosti;
 11. Fluorescencija i fosforescencija, metode analize.
 12. Osnovi geometrijske optike (ogledala, sočiva), optički  instrumenti, lupa, oko, mikroskop (klasičan i fluorescentni).
 13. Atomska struktura materije; osnovi spektrofotometrije; talasna priroda materije, Elektronski mikroskop.
 14. Osnove radioaktivnosti, rendgensko zračenje, interakcija jonizujućeg zračenja i materije, dejstvojonizujućeg zračenja na biološki sistem, primjena u medicini, osnovi  zaštite od jonizujućih zračenja i njihova primjena u farmaciji.
 15. Transport toplote – kondukcija, konvekcija i radijacija. Fizički procesi u ćelijskim membranama i ravnoteža kroz membranu. Difuzija, pasivni i aktivni transport; Prenos jona kroz membranu.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Vektori, dimenziona analiza (izvedene fizičke veličine), zaokruživanje brojeva, osnovi metrologije i greške mjerenja, prikaz rezultata mjerenja, elementi strujnog kola i jednostavna izračunavanja,  Elijektromagnetna zračenja i primjena u farmaciji, sočiva i njihove osobine, praktična realizacija spektroskopa i mikroskopa,diskusija u vezi zaštite od jonizujućih zračenja, crna kutija - osnova dijagnostičkog postupka.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, vježbe, izrada i odbrana seminarskih  radova, diskusija, radionice.

Oprema za izvođenje nastave predmeta

 Kolorimetar; konduktometar.

Literatura-obavezna

1. Ristovski Lj.: Fizika: namenjena studentima Farmaceutskog fakulteta.- Beograd Grafopan, 2007.

Literatura-preporučena

1. Stanković J.: Osnovi radiološke fizike.- Beograd: autor, 2007.

2. Ristovski J., Burić N.: Fizika.- Beograd: Službeni list, 2000.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

15

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

30

10

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.