Skip to main content

Biofizika

Šifra

170103

Naziv predmeta

Biofizika

Nastavnik

Doc. dr Jovan Stanković

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Ostale prirodne nauke

Uža naučna oblast

Biofizika

Opis predmeta

Cilj

Sticanje osnovnih znanja iz Biofizike i Medicinske fizike u cilju razumjevanja biomedicinskih fenomena kroz interdisciplinarno povezivanje.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Da student uspešno razumije sadržaje ostalih stručnih predmeta, kao i principe rada modernih dijagnostičkih i laboratorijskih uređaja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

1. Uvod, osnovne fizičke veličine, dimenziona analiza, Internacionalni sistem jedinica;osnovni matematički aparat.

2. Mjerenje, mjerni instrumenti, standardi, greške mjerenja; slučajne veličine i njihova raspodjela;prikaz rezultata mjerenja.

3. Osnovne veličine u statici i kinematici;osnovi mehanike.

4. Osobine fluida, fizičko-hemijske osobine rastvora i disperznih sistema.

5. Biomehanika biljaka i životinja; Kretanja i sile; Elastična svojstva biomaterijala; Biomehanika procesa disanja i krvotoka; Biomehanika mišića. Viskoznost bioloških materijala; Površinski napon i kapilarnost.

6. Harmonijske oscilacije; Prigušene oscilacije; Zvučni valovi; Biofizika sluha.

7. Ultrazvuk, primjena u medicini, biologiji i tehnici; Dopplerov efekat, Color–Doppler, 4D Doppler.

8. Osnovi biomedicinske elijektronike, pojačivači, procesiranje i mjerenje bioelijektričnih signala,prolaz elijektrične struje kroz biološki sistem.

9. Hematološki brojač (po Kulteru).

10. Elektomagnetno zračenje (osobine, osnovni zakoni), difrakcija i interferencija; reflijeksija,disperzija i rasijavanje svjetlosti;

11. Fluorescencija i fosforescencija, metode analize.

12. Osnovi geometrijske optike (ogledala, sočiva), optički  instrumenti, lupa, oko, mikroskop (klasičan i fluorescentni).

13. Atomska struktura materije; osnovi spektrofotometrije; talasna priroda materije, Elektronski mikroskop.

14. Osnove radioaktivnosti, rendgensko zračenje, interakcija jonizujućeg zračenja i materije, dejstvojonizujućeg zračenja na biološki sistem, primjena u medicini, osnovi  zaštite od jonizujućih zračenja i njihova primjena u farmaciji.

Transport toplote – kondukcija, konvekcija i radijacija. Fizički procesi u ćelijskim membranama i ravnoteža kroz membranu. Difuzija, pasivni i aktivni transport; Prenos jona kroz membranu.

 

 

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Vektori, dimenziona analiza (izvedene fizičke veličine), zaokruživanje brojeva, osnovi metrologije i greške mjerenja, prikaz rezultata mjerenja, elementi strujnog kola i jednostavna izračunavanja, praktična realizacija mikroskopa,diskusija u vezi zaštite od jonizujućih zračenja, crna kutija - osnova dijagnostičkog postupka.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, vježbe, izrada i odbrana seminarskih  radova, diskusija, radionice.

Literatura-obavezna

1. Todorović N., Biofizika, Medicinski fakultet Novi Sad , 2015.

1. Stanković J.; Izvodi iz predavanja – Fizika; VMŠ u Beogradu, 2005

2. Simonović J., Ristanović D., Radovanović R., Vuković J., Popov D.; Biofizika u medicini: Medicinska knjiga.- Beograd, 1997

3. Grupa autora,  Praktikum iz biofizike za medicinu.- Beograd: Nauka, 1997

4.Jovanović, D. K., Fizika za medicinare i stomatologe.- Beograd: Medicinska knjiga, 1974

5.Burns D., McDonalds S., Fizika za biologe i medicinare: Školska knjiga.- Zagreb, 1975.

Literatura-preporučena

1. Stanković J.: Osnovi radiološke fizike.- Beograd: autor, 2007.

2. Ristovski J., Burić N.: Fizika.- Beograd: Službeni list, 2000.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

15

15

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

25

15

50

/

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.