Skip to main content

Botanika

Šifra

160207

Naziv predmeta

Botanika

Nastavnika

Doc.dr Bojan Damnjanović

Status predmeta

Obavezni

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Biološke nauke

Uža naučna oblast

Biljne nauke - Botanika

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenta sa osnovnim znanjima iz morfologije, anatomije, fiziologije i ekologije biljaka značajnih za farmaciju.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student zna da objasni morfološke i anatomske karakteristike biljnih tkiva i organa; makroskopski i mikroskopski identifikuje biljna tkiva i organe; opiše i objasni osnovne fiziološke procese biljaka; zna ekološke principe u problematici biljaka značajnih za farmaciju; prepozna grupe Ljekovitih biljaka; pravilno imenuje i klasifikuje odabrane taksone; predvidi osobine taksona na osnovu njihove sistematske pripadnosti; zna da pristupi traženim informacijama o biljkama od interesa za farmaciju koristeći botaničku literaturu.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Specifičnosti biljne ćelije, ćelijski zid, plastidi, vakuola; organizacija biljnog tijela: jednoćelijski organizmi, kolonije, višećelijski organizmi; tkiva: meristemska, trajna; sekretorna tkiva; organografija: vegetativni, reproduktivni organi, metamorfoze; građa biljnih organa: korjena, stabla (primarna i sekundarana) i lista; osnovni pojmovi biljne fiziologije: fotosinteza, disanje, mineralna ishrana, produkti metabolizma; taksonomija, pravila nomenklature i deskripcije, takson i načini stvaranja grupa, sistem klasifikacije biljaka, prirodni, filogenetski i specijalni sistemi; pregled biosistematskih grupa biljaka (Plantae) na nivou razdjela: Cyanophyta (Cyanobacteria), Chlorophyta, Phaeophyta, Bryophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophyta, Magnoliophyta, zaključno sa izabranim vrstama značajnih za farmaciju; morfologija vegetativnih i reproduktivnih organa i sistematika Pinophyta (golosemenice): Gnetopsida, Ginkgopsida, Cycadopsida, Pinopsida; morfologija vegetativnih i reproduktivnih organa Magnoliophyta (skrivenosemenice); Magnoliopsida i Liliopsida-odabrani taksoni značajni za farmaciju; carstvo Fungi-odabrani taksoni značajni za farmaciju; osnovi ekologije biljaka; botanika i biotehnologija-kultura tkiva, transgene biljke.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Mikroskopija: biljna ćelija, tkiva i organi; makroskopija: morfologija vegetativnih i reproduktivnih organa; izabrane vrste značajne za farmaciju iz razdjela: Bryophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophyta, Magnoliophyta.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima, laboratorijske vježbe (mikroskopska i makroskopska analiza), radionice, terenska nastava.

Oprema za izvođenje nastave predmeta

Mikroskop.

Literatura-obavezna

  1. Jančić R.:Botanika farmaceutika.-Beograd: Lento, 2017.

Literatura-preporučena

  1. Lakušić B., Slavkovska V., Stojanović D.: Priručnik zavježbe iz botanike za studente Farmaceutskog fakulteta.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2011.
  2. Kojić M.: Botanika.- Beograd: Dosije, 2003.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

15

15

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

20

10

10

40

10

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.