Skip to main content

Bromatologija

Šifra

330401

Naziv predmeta

Bromatologija

Nastavnik

Doc.dr Margarita Dodevska

Status predmeta

Obavezni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Zdravstvene nauke

Uža naučna oblast

Ishrana-dijetetika

Opis predmeta

Cilj

Cilj predmeta je da se student u toku nastave upozna sa hemijskim sastavom namirnica, sadržajem makro i mikronutrijenata u hrani i potencijalom da zadovolje energetske i nutritivne potrebe ljudskog organizma; prehrambenim aditivima i kontaminenatima u hrani, dnevnim nutritivnim unosom, djelovanjem i potencijalnim zdravstvenim ruzikom; mogućim interakcijama hrane i lijekova.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenta se očekuje da nakon položenog ispita bude osposobljen da pruži informacije: o principima racionalne ishrane, ukupnim energetskim potrebama ljudi, specifičnim poterbama i ravnoteži makronutrijenata u ishrani, o sastavu i značaju pojedinih makro i mikronutrijenata u hrani, o sastavu i značaju dijetetskih namirnica, o zdravstvenoj ispravnosti namirnica, o vrstama, sastavu i zdravstvenom aspektu prehrambenih aditiva, o hemijskim kontaminentima u hrani i njihovom dijelovanju na zdravlje. Student je osposobljen da učestvuje u ispitivanju kvaliteta i hemijske ispravnosti namirnica, u promotivnom i edukativnom radu u pogledu korišćenja različitih vrsta namirnica, dijetetskih proizvoda i dijetetskih suplemenata.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Značaj bromatologije u obrazovanju farmaceuta. Principi racionalne ishrane: ukupne energetske potrebe ljudskog organizma, specifične potrebe i ravnotežni odnosi makronutrijenata u ishrani. Belančevine, masti i ugljeni hidrati u hrani. Mineralne materije u hrani. Vitamini u hrani. Nenutritivne materije u hrani. Dijetetske namirnice. Dijetetski suplementi. Zdravstvena ispravnost namirnica - pojam i zakonska regulativa. Prehrambeni aditivi. Hemijski kontaminenti u namirnicama. Hemijska ispravnost vode za piće. Hemijska ispravnost predmeta opšte upotrebe.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Izračunavanja idealne telesne težine, utvrđivanje  telesne površine nomogramom. Utvrđivanje dnevnih energetskih potreba zavisno od uzrasta i pola. Određivanje potreba u hranljivim materijama različitih populacionih grupa. Određivanje potreba u zaštitnim materijama: vitamini i minerali Anketa i plan ishrane. Sastavljanje dnevnog jelovnika za zdrave osobe zavisno od uzrasta, pola i kategorije rada. Specifičnosti i analize jelovnika. Analize specifičnih dijeta. Ispitivanje ishrane i uhranjenosti: ankete ishrane, prehrambeni koeficijenti. Standardne dijete za ishranu bolesnika: prazna tečna dijeta, puna tečna dijeta, opšta dijeta. Dijete za bolesne, nedovoljne i preobilne ishrane: normokalorijske, hipokaloriske, hiperkalorijske, normoproteinske,  hipoproteinske,  hiperproteinske.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima, vježbe, izrada i dbrana seminarskih radova, radionice, diskusija.

Literatura-obavezna

  1. Novaković B., Torović Lj.: Bromatologija: nutritivna vrijednost i bezbjednost hrane.- Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Medicinski fakultet, 2014.

Literatura-preporučena

  1. Mirić M., Šobajić S.: Zdravstvena ispravnost namirnica.-Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002.
  2. 2. Đorđević B. : Praktikum iz bromatologije.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2011.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

15

15

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

20

20

30

20

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.