Skip to main content

Dizajn i sinteza lijekova

Šifra

310522

Naziv predmeta

Dizajn i sinteza lijekova

Nastavnik

Doc. dr Violeta Ilić Todorović

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Farmaceutska hemija 2

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Da student stekne znanja iz oblasti dizajniranja novih lijekova, strategija u hemijskom razvoju novih jedinjenja kao i biološkoj evaluaciji farmaceutskih jedinjenja.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenta se očekuje da razumije osnovne molijekularne mehanizme dejstva lijekova; da analizira odnose/kvantitativne odnose strukture, osobina, dejstva i selijektivnosti farmakološki aktivnih jedinjenja u cilju dizajniranja novih i optimizacije postojećih lijekova; da razumije strategije dizajniranja i sinteze novih lijekova.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Pristupi u otkrivanju novih lekova: slučajna otkrića, optimizacija postojećih lekova, optimizacija neželjenih efekata leka, privilegovane strukture; racionalno dizajniranje leka: selekcija bolesti od interesa, validacija bioloških ciljnih mesta, otkrivanje vodećih molekula upotrebom visoko-propusnog skriniga, virtuelnog skrininga, NMR-a i računarskog dizajniranja leka; pristupi u hemijskom razvoju farmaceutskih jedinjenja: optimizacija vodećih molekula dobijenih iz prirodnih izvora i hemijskom sintezom, testiranje kolekcija jedinjenja, optimizacija postojećih lekova, metoda fragmenata; hemijski pristupi u dizajnu i sintezi derivata, slabe interakcije I definisanje prirode interakcija ligand-receptor, analiza odnosa strukture i aktivnosti lekova; kombinatorijalna

hemija; metode računarskog dizajniranja lekova: uspostavljanje kvantitativnih odnosa strukture, osobina i dejstva lekova, mapiranje farmakofora, modeliranje homologa ciljnih mesta lekova i doking studije; patenti i njihova uloga, stereohemijski aspekti lekova u patentnim pravima; primeri dizajna i sinteze lekova. Primeri pristupa u otkrivanju i dizajniranju novih lekova.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima sa različitim oblicima diskusije, računski zadaci, analiza primera iz prakse.

Literatura-obavezna

  1. Vladimirov S.,  Živanov-Stakić D.: Farmaceutska hemija: II dio.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2006.
  2. Radulović D., Vladimirov S.: Farmaceutska hemija, I dio.- Beograd: Grafopan, 2005.

Literatura-preporučena

  1. Vujić Z.: Odabrana poglavlja farmaceutske hemije.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2018.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

40

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.