Skip to main content

Ekologija i javno zdravlje

Šifra

330501

Naziv predmeta

Ekologija i javno zdravlje

Nastavnik

Doc. dr aleksandra mesarović

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze.

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Zdravstvene nauke

Uža naučna oblast

Javno zdravlje i zdravlje životne sredine

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je upoznati medicinske aspekte ekologije i upoznati studenta sa odnosom rizika okoline sa zdravstvenim efektima.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Da student stekne znanja o aktuelnim problemima zagađenja urbane i ruralne sredine, sa posebnim osvrtom na osetljivi deo populacije (djecu, žene i stare osobe).

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u predmet; Zdravstveni aspekti ekologije; Globalni ekološki problemi; Osnove toksikologije okoline; Biološki monitoring; Mutacije i okolina; Rak i okolina; Zagađenje vazduha i zdravstveni rizici; Zagađenje vode i zdravstveni rizici; Ishrana; Zagađenje  zemljišta i čvrsti otpad; Farmaceutski otpad; Toplota i zdravstveni efekti; Atmosferski pritisak i zdravstveni efekti; Hemijska zagađenja; Jonizujuće i nejonizujuće zračenje; Buka; Multipla hemijska osjetljivost; Sindrom bolesne zgrade; Sociopatije; Katastrofe; Pesticidi; Hemijski i biološki terorizam; Reprodukcija i okolina; Zakonodavstvo u zdravstvenoj ekologiji.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Kombinovanje predavanja sa raznim oblicima diskusije, izrada i odbrana seminarskih radova.

Literatura-obavezna

1. Janja B., Biljana M. Javno zdravlje i epidemiologija u zdravstvenoj njezi; Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2019.

2. Valić i sar, Zdravstvena ekologija, Medicinska naklada.- Zagreb, 2001

3. Grupa autora, Javno zdravlje: Medicinski fakultet.- Kosovska Mitrovica, 2011

4. Beritić-Stahuljak, Žuškin E., Valić F., Mustajbegović J., Medicina rada: Medicinska naklada.- Zagreb

Literatura-preporučena

1.Parlić M. Javno zdravlje, Medicinski fakultet Priština – Kosovska Mitrovica, 2011.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

/

15

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

15

/

25

10

50

/

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.