Skip to main content

Engleski jezik 

Šifra

620101

Naziv predmeta

Engleski jezik

Nastavnik

Nastavnik stranog jezika Jovana Pavlović

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Humanističke nauke

Naučno polje

Jezici i književnost

Uža naučna oblast

Opšte studije jezika – engleski jezik

Opis predmeta

Cilj

Osposobiti studente za elementarnu govornu i pismenu komunikaciju sa govornikom engleskog jezika. Naglasak je u kontekstualnoj upotrebi jezika u cilju osposobljavanja studenata da se aktivno služe stručnom terminologijom kako bi mogli pratiti medicinsku literaturu na engleskom jezku.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student je osposobljen za praćenje stručne literature na engleskom jeziku kao i da primjeni stečeno znanje engleskog jezika u komunikaciji.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Teorijska nastava obuhvata deskriptivnu gramatiku engleskog jezika u okviru koje je akcenata na jezičkim vježbama koje su usmjerena ka sistematskom razvijanju jezičkih kompetencija, odnosno receptivnih i produktivnih jezičkih vještina. Upoznavanje sa osnovnom terminologijom iz različitih oblasti struke kao što su: dijelovi tijela, ćelije, tkiva i sistemi organa, laboratorijsko posuđe, medicinski instrumenti, zdravlje i bolesti, lijekovi i njihovi oblici, klase, recept, uputstvo za upotrebu lijeka, izdavanje lijeka. Upotreba stručne terminologije. Obrada stručnih tekstova: čitanje, prevođenje i sinteza teksta. Seminarski radovi.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Primjena stečenog teorijskog znanja u praksi.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, interaktivna nastava, vježbe, seminarski radovi.

Literatura-obavezna

  1. Soars L. New Headway: Elementary (Student’s Book). Oxford: OUP, 2012.
  2. Soars L. New Headway: Elementary (Workbook). Oxford: OUP, 2012.
  3. DragovićR.: Engleski za zdravstvene radnike. Beograd: Naučna KMD, 2005.

Literatura-preporučena

1. Kerničan L.: English Language in pharmacy: practice. Beograd: Grafopan, 2011.

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.