Skip to main content

Engleski jezik 2

Šifra

620107

Naziv predmeta

Engleski jezik 2

Nastavnik

Nastavnik stranog jezika Maja Arsenović

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Engleski jezik 1

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Jezik i književnost

Uža naučna oblast

Opšte studije jezika

Opis predmeta

Cilj

Usvajanje znanja o:

  • gramatičkim pravilima,
  • glagolskim vremenima,
  • komunikacionim obrascima.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti su osposobljeni za:

  • poznavanje gramatike engleskog jezika,
  • čitanje i prevođenje testovnog materijala,
  • korišćenje engleskim jezikom (pismena i usmena komunikacija),
  • samostalno obrađivanje određenih tema.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Modal verbs - Requests and offers; Future forms - Travelling around; Like - Verb + -ing or infinitive?; Signs and soundbites; Present Perfect Simple Tense - active and passive voice; On the telephone; Conditionals; Time clauses; would - Making suggestions; Modal verbs; Present Perfect Continuous Tense; Indirect questions ; Question tags; Informal language; Reported speech; Interview; Introducing yourself and others; Making requests and asking for help; Forms of address; Starting a conversation, closing a conversation; Explanation, instruction, description; Telling a story.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktična primjena teorijski stečenih znanja kroz produktivne vještine.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, mentorski rad sa praktičnim vježbama i zadacima u okviru teorijskih cjelina, komunikacione vježbe.

Literatura-obavezna

1.Soars, L., Soars, J. (2007), New Headway, Pre-Intermediate Student´s Book, OUP, Oxford.

2. Soars, L., Soars, J. (2007), New Headway, Pre-Intermediate Workbook, OUP, Oxford.

Literatura-preporučena

1.Colman, A. M. (2015), Oxford dictionary of Psychology, OUP, Oxford.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

40

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.