Skip to main content

Engleski jezik 2

Šifra

620106

Naziv predmeta

Engleski jezik 2

Nastavnik

Nastavnik stranog jezika Maja Arsenović

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Engleski jezik 1

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Jezici i književnost

Uža naučna oblast

Opšte studije jezika

Opis predmeta

Cilj

Savladavanje leksike iz svakodnevnog života i najopštijih, osnovnih termina karakterističnih za naučni stil izražavanja; pisanje: CV, formalno pismo, rezime; govor: diskusija o temama iz struke i svakodnevnog života; razumjevanje: teme iz struke i svakodnevnog života. Rekapitulacija gramatike engleskog jezika

 Ishodi učenja na nivou predmeta

Ovladavanje specifičnostima formalnog stila naučnog izražavanja; Osposobljenost za korišćenje stručne literature na engleskom jeziku, pisanje pisma i rezimea. Osposobljenost za korišćenje stručne literature na engleskom jeziku, pisanje pisma i rezimea. Neophodnost poznavanja komunikacije na stranom jeziku. 

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Predavanja i vježbe obuhvataju tzv. četiri vještine: razumjevanje, čitanje, govor, pisanje. Ovladavanje terminologijom engleskog jezika struke. U tom okviru, naglasak se daje učenju složenica (noun compounds), ustaljenih frazalnih sklopova (kolokacija), proširivanju rečnika približnim sinonimnim izrazima, idiomatskim izrazima, kao i učenju termina u kontekstu (na autentičnom tekstu). Gramatički oblici i strukture: glagolski sistem; množina imenica stranog porekla; složene imenice; poredjenje prideva i priloga; oblik i građenje priloga i njihovo mjesto u rečenici; modalni glagoli; infinitivi; participi; pasiv; kondicionalne rečenice; indirektan govor; relativne rečenice sa relativnom zamenicom; redukovane relativne rečenice.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktični zadaci.

Metode izvođenja nastave

Interakativna nastava, predavanja ilustrovana slajdovima, izrada i odbrana seminarskih radova.

Literatura-obavezna

  1. Soars, L., Soars, J (2007): Hew Headway, Pre-Intermediate Students Book, OUP, Oxford
  2. Soars, L., Soars, J. (2007): New Headway, Pre –Intermediate Worbook, OUP, Oxford 

Literatura-preporučena

1.Piljić, J. (2008), Basic English with grammar, Beogradska poslovna škola, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.