Skip to main content

Farmaceutska hemija 1

Šifra

310519

Naziv predmeta

Farmaceutska hemija 1

Nastavnik

Doc. dr Jasmina Šljivić

Status predmeta

Obavezni

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdrasvtvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Sticanje osnovnih znanja o fizičkim i hemijskim osobinama farmakološki aktivnih jedinjenja, osnovama mehanizma dejstva lijekova, sposobnost analiziranja odnosa strukture i dejstva.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenta se očekuje da razumije reaktivnost funkcionalnih grupa, hemijski aspekt metabolizma lijekova, da stekne znanja o neorganskim i organsko-neorganskim jedinjenjima od terapijskog značaja kao i osobine, dejstvo i selijektivnost farmakološki aktivnih jedinjenja  proučavanih grupa.

Sadržaj predmeta

Uvod u farmaceutsko-medicinsku hemiju;nomenklatura lijekova; funkcionalne grupe od značaja za hemiju lijekova; fizičke i hemijske osobine farmakološki aktivnih jedinjenja: lipofilnost, jonizacija i rastvorljivosti lijekova.Razvoj novog lijeka. Analiza ADME karakteristika lijekova, molijekularno–hemijske osnove mehanizma dejstva lijekova: receptori, enzimi, aktivna mjesta dejstva lijekova, osnovni principi SAR i QSAR, reakcije biotransformacije (reakcije I i II faze metabilozma sa primerima), bioizosterija, prodrug. Fizičko-hemijska svojstva lijeka i ljekovitog oblika i oralna bioraspoloživost,ostali putevi primjene lijekova. Izučavanje neorganskih i organsko-neorganskih jedinjenja sa farmakološkim dijelovanjem.Dijagnostici. Steroidi. Antiseptici i dezinficijensi. Adstrigensi. Adsorbensi. Kalcioterapeutici. Antianemijski lijekovi. Lijekovi za odrzavanje homeostaze tjelesnih tečnosti. Lijekovi za liječenje bolesti gastrointestinalnog trakta (acida, acidotika, alkalotika, digestivi, antiflatulansi, antidijaroici, antiemetici,antacidi, laksansi, antiulkusni lijekovi- antagonisti H2-receptora i inhibitori protonske pumpe). Lijekovi u terapiji bolesti respiratornog trakta (mukokinetici, ekspektoransi). Tireoidni hormoni i insulin. Antimikotici. Antivirotici. Antibiotici (β-laktam antibiotici, aminoglikozidni antibiotici, makrolidi, tetraciklini, hinoloni, linkozamidi, polipeptidni i drugi antibiotici).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Izračunavanje molijekulskih deskriptora farmakološki aktivnih supstanci, upoznavanje sa osnovnim principima molijekulskog modeliranja lijekova, pregled funkcionalnih grupa i heterocikličnih jedinjenja sa primjerima biotransformacije lijekova. Preparativno dobijanje, izolovanje, identifikacija i detaljna karakterizacija farmaceutski aktivnih supstanci, korišćenjem analitičkih metoda i separacionih tehnika, određivanjem fizičkih konstanti i primjenom spektroskopskih metoda.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, interaktivna nastava, praktična nastava (eksperimentalne i teorijske vježbe).

Oprema za izvođenje nastave predmeta

Analitička vaga, aparat za mjerenje tačke topljenja; pH metar; spektrofotometar.

Literatura-obavezna

  1. Radulović D., Vladimirov S.: Farmaceutska hemija: I dio.- Beograd: Grafopan, 2005.
  2. Vladimirov S.,  Živanov-Stakić D.: Farmaceutska hemija: II dio.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2006.

Literatura-preporučena

  1. Vujić Z.: Odabrana poglavlja farmaceutske hemije.- Beograd: Farmaceutski fakultet, 2018.
  2. Vujić Z.,  Brborić J., Čudina O., Erić S., Ivković B., Vučićević K., Marković B.:Priručnik za praktičnu nastavu iz farmaceutske hemije I.- Beograd: Univerzitet u Beogradu- Farmaceutski fakultet, 2004.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

9

60

45

/

165

270

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

15

25

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.