Skip to main content

Farmaceutska hemija2

Šifra

310520

Naziv predmeta

Farmaceutska hemija 2

Nastavnik

Doc. dr Jasmina Šljivić

Status predmeta

Obavezni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Farmaceutska hemija I

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Sticanje osnovnih znanja o fizičkim i hemijskim osobinama farmakološki aktivnih jedinjenja, da razumije osnovne mehanizme dejstva lijekova iz proučavanih grupa, da analizira hemijske interakcije i interakcije lijek-receptori.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenta se očekuje da stečeno znanje primjeni u savladavanju drugih farmakoloških i medicinskih predmeta i da može da ih primjeni u farmaceutskoj praksi.

Sadržaj predmeta

Lijekovi koji djeluju na CNS: antipsihotici, anksiolitici, antidepresivi, antimigrenici, antiepileptici, hipnotici, opšti anestetici, lokalni anestetici, analeptici, psihomotorni stimulansi, holinergici, antiholinergici, antiparkinsonici, neuromuskularni blokatori, opioidni analgetici. Lijekovi koji djeluju modulacijom medijatora inflamacije- antihistaminici, analgoantipiretici, NSAIL-nesteroidni antireumatici (neselijektivni i selijektivni COX-inhibitori). Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem: adrenergici (β-receptori, α-receptori, biosinteza, metabolizam i stereohemija kateholamina, agonisti/antagonisti α i β receptora, β2 selijektivni agonisti, antiaritmici, antagonisti Ca kanala, vazodilatatori (koronarni i periferni vazodilatatori), kardiotonični glikozidi, diuretici. Antihipertenzivi: ACE inhibitori, antagonista AT-1 receptora, β-blokatori, antihiperlipoproteinemici i inhibitori HMG-CoA reduktaze, antikoagulansi, trombolitici.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Preparativno dobijanje, izolovanje, identifikacija i detaljna karakterizacija farmaceutski aktivnih supstanci, korišćenjem analitičkih metoda i separacionih tehnika, određivanjem fizičkih konstanti i primjenom spektroskopskih metoda.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, interaktivna nastava, praktična nastava (eksperimentalne i teorijske vježbe), radionice.

Oprema za izvođenje nastave predmeta

Analitička vaga; spektrofotometar; pH metar; aparatura za mjerenje tačke topljenja.

Literatura-obavezna

  1. Vladimirov S.,  Živanov-Stakić D.: Farmaceutska hemija: II dio.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2006.
  2.  Radulović D., Vladimirov S.: Farmaceutska hemija: I dio. Beograd: Grafopan, 2005.

Literatura-preporučena

    1. Vujić Z.: Odabrana poglavlja farmaceutske hemije.- Beograd: Farmaceutski fakultet,2018.
  1. Vujić Z.,  Brborić J., Čudina O., Erić S., Ivković B., Vučićević K., Marković B. :Priručnik za praktičnu nastavu iz farmaceutske hemije I.- Beograd: Univerzitet u Beogradu- Farmaceutski fakultet, 2004.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

12

60

75

15

210

360

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

6

14

25

5

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.