Skip to main content

Farmaceutska tehnologija 2

Šifra

310509

Naziv predmeta

Farmaceutska tehnologija 2

Nastavnik

Prof.dr Đorđe Medarević

Status predmeta

Obavezni

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Farmaceutska tehnologija 1

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

 

Cilj

Kroz predmet studenti se upoznaju sa vrstama, sastavom i osobinama konvencionalnih i novijih farmaceutskih oblika/ljekovitih preparata za oralnu (kapsule i tablete), parenteralnu (injekcije, infuzije, koncentrati, implanti), oftalmološku primjenu,

farmaceutskih oblika za inhalaciju, preparata sa modifikovanim oslobađanjem ljekovite supstance. Studenti se upoznaju  sa tehnološkim postupcima izrade, farmaceutsko-tehnološkim ispitivanjima,uslovima čuvanja i zahtevima farmakopeja za navedene farmaceutske oblike.  Osposobljavaju se za korišćenje stručne literature i izradu specifikacija gotovih ljekovitih preparata. Obučavaju se za izradu galenskih preparata navedenih farmaceutskih oblika.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Očekuje se da student nakon položenog ispita:

  • poznaje vrste, sastav,  tehnološke postupke izrade, farmaceutsko-tehnološka ispitivanja i načine čuvanja (uslove skladištenja) čvrstih farmaceutskih oblika, parenteralnih preparata, farmaceutskih oblika za oftalmološku primjenu i  preparata za inhalaciju,
  • poznaje  cpecifičnosti u tehnologiji izrade i formulacije novijih farmaceutskih oblika/sistema i koloidnih nosača lijekova,
  • razumije mehanizme modifikovanog/kontrolisanog oslobađanja ljekovite supstance i pruža  informacije pacijentima/stručnoj javnosti o ovim terapijskim sistemima,
  • posjeduje vještinu formulisanja navedenih farmaceutskih oblika uzimajući u obzir karakteristike ljekovite supstance, pomoćnih materija (ekscipijenasa), načina primjeneljekovitog oblika i željenog terapijskog učinka.
  • Raspolaže znanjem i vještinom izrade ljekovitih preparata (kapsule, tablete, parenteralni preparati, oftalmološki preparati) u uslovima galenske laboratorije.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uticaj bioloških, fizičko-hemijskih i farmaceutsko-tehnoloških faktora na oslobađanje i resorpciju ljekovitih supstanci. Sterilizacija i metode sterilizacije u izradi farmaceutskih preparata. Izotonični rastvori i izotonizacija.Parenteralni preparati i preparati za oči (vrste, osobine, sastav, izrada i ispitivanje). Rastvori za hemodijalizu i peritonealnu dijalizu. Imunobiološki preparati (serumi i vakcine). Radiofarmaceutski preparati. Preparati za inhalaciju (vrste, osobine, sastav, izrada i ispitivanje). Kapsule (vrste, osobine, sastav, izrada i ispitivanje).Tablete (vrste, osobine, sastav, izrada i ispitivanje). Terapijski sistemi za oftalmološku, intrauterinu/intravaginalnu, peroralnu, parenteralnu, pulmonalnu, bukalnu, nazalnu i transdermalnu primenu.Imunobiološki preparati za aktivnu i pasivnu imunizaciju (farmaceutsko-tehnološki aspekti). Karakteristike bioloških lijekova i tehnike dobijanja (rekombinantna DNK tehnologija). Biofarmaceutici prve i druge generacije – primjeri insulina. Radiofarmaceutski preparati – farmaceutsko-tehnološki aspekti. Terapijski sistemi sa ciljanim oslobađanjem ljekovite supstance. Koloidni nosači ljekovitih supstanci (liposomi i mikro-/nanočestice).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Sterilni ljekoviti preparati. Sterilizacija i metode sterilizacije; upoznavanje sa uslovima aseptičnog postupka izrade preparata. Izrada i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja preparata za oči i parenteralnih preparata. Preparati za inhalaciju – farmaceutsko-tehnološka ispitivanja i demonstriranje pravilne primjene inhalatora. Izrada i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja kapsula i tableta. Izrada i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja preparata sa modifikovanim oslobađanjem ljekovite supstance. 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, laboratorijske vježbe, radionice, diskusija.

Oprema za izvođenje nastave predmeta

Suvi sterilizator.

Literatura-obavezna

  1. Tomović M.: Farmaceutska tehnologija 2.- Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu- Medicinski fakultet, 2018.
  2. Formulae magistrales.- Banja Luka: Farmaceutsko društvo Republike Srpske, 2008.
  3. Arsić I.: Liposomi i koža.- Beograd:  autorsko izdanje, 1998.

Literatura-preporučena

  1. Krajišnik D., Grbić S., Đuriš J., Đekić Lj., Vasiljević D., Kovačević A., Ćalija B. :Farmaceutska tehnologija 2: praktikum.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2013.
  2. Milić J., Primorac M., Stupar M.: Priručnik za praktičnu nastavu, oblast: Sterilni ljekoviti preparati.- Beograd: Grafopan, 2005.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

9

60

45

/

165

270

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

25

20

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.