Skip to main content

Farmaceutsko zakonodavstvo

Šifra

550301

Naziv predmeta

Farmaceutsko zakonodavstvo

Nastavnik

Prof.dr Boro Krstić

Status predmeta

Obavezni

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Pravo

Uža naučna oblast

Građansko pravo

Opis predmeta

Cilj

Razumјevanje nacionalnih i međunarodnih zakonskih propisa iz farmaceutske djelatnosti, ispitivanja, proizvodnje, prometa, (farmako)vigilanciju, provjeru kakvoće i nadzor nad lijekovima i medicinskim proizvodima; prava, obveze i ciljeve na području zdravstvene zaštite; prava i obaveze iz obaveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja; Student će, dakle razumjeti zakonski okvir unutar kojega funkcionišе zdravstveni sistem u Republici Srpskoj, Farmaceutska komora i izdavanje licence za rad.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student je osposobljen da poznaje i primjeni zakone, podzakonska i strukovna akta koji regulišu sve aspekte farmaceutske, odnosno zdravstvene djelatnosti, te  uoči   razliku između zakonskih i etičkih problema sa kojima se farmaceut susreće u svom profesionalnom radu.

Ishodi učenja na nivou studijskog programa

Primjeniti nacionalne i međunarodne zakonske propise u proizvodnji i prometu lijekova i medicinskih sredstava, kontroli kvaliteta i farmakovigilanci;

Aktivno učestvovati u organizaciji rada i upravljanju zadravstvene ustanove, poštujući važeću zakonsku regulativu i aktualnu zdravstvenu politiku;

Razumjeti i savjetovati pacijente o pravima i obavezama u oblasti zdravstvene zaštite;

Razumjeti ulogu i značaj Farmecutske komore, preuzeti odgovornost za sopstveno licenciranje.

Sadržaj predmeta - teorijska nastava

Upoznavanje studenata sa aktivnostima na predmetu tokom semestra i sadržinom predmeta; Pojam i vrste lijekova; Dozvola za stavljanje gotovog lijeka u promet; Kliničko ispitivanje lijekova; Proizvodnja, promet, kontrola i praćenje lijekova; Oglašavanje, obilježavanje lijekova i upustvo za korisnika; Šteta od lijekova i odgovornost; Pravo o medicinskim sredstvima; Agencija za lijekove i medicinska sredstva; Farmaceutska komora Republike Srpske i licenca za rad; Sud časti.

Sadržaj predmeta - praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, analiza primjera iz prakse, diskusija.

Literatura - obavezna

  1. Krajnović D, Valentina Marković, Miloševič-Georgiev A. Farmaceutsko zakonodavstvo i etika. Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet. Beograd, 2018.
  2. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima  (Sl.glasnik BiH, br.58/08)
  3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009 i 44/2015)
  4. Zakon o apotekarskoj djelatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 119/2008, 1/2012 i 33/2014)
  5. Zakon o zdravstvenim komorama ("Sl. glasnik RS", br. 35/2003),
  6. Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 - ispr.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016)
  7. Zakon o lijekovima ("Sl. glasnik RS", br. 19/2001, 113/2005 - dr. zakon, 34/2008 i 119/2008 - dr. zakon)

Literatura - preporučena

  1. Radišić J., Medicinsko pravo,  Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Izdavačko preduzeće „Nomos“ Beograd, 2008.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

20

/

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.