Skip to main content

Farmakognozija2

Šifra

310515

Naziv predmeta

Farmakognozija 2

Nastavnik

Doc. dr Isidora Milanović

Status predmeta

Obavezni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Farmakognozija 1

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Kroz nastavu student stiče znanja o najvažnijim prirodnim ljekovitim sirovinama (drogama) od značaja za medicinu i farmaciju:  karakteristikama, metodama identifikacije, sastavu, načinu procene kvaliteta, djelovanju i primjeni.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon položenog ispita student je osposobljen da: prepozna drogu (identifikacija), poznaje njen biološki izvor, poznaje morfološke i anatomske karakteristike droge, poznaje hemijske sastojke droge, izvede ispitivanje kvaliteta droge, poznaje mogućnost primjene droge,  učestvuje u koncipiranju, organizaciji i upravljanju procesom proizvodnje droge i obezbjeđivanju njenog kvaliteta.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Ljekovito bilje i njegova uloga u razvoju savremene medicine i farmakologije. Definicija, podjela, primjena droga. Proizvodnja droga. Kvalitet droga. Farmakopejske monografije droga. Primarni i sekundarni metaboliti biljaka. Droge sa ugljenim hidratima: heteropolisahardne droge (gume, sluzi i sluzne droge) i pektini. Droge sa masnim uljina i voskovima. Droge sa fenolnim jedinjenjima (prosti fenoli, kumarini, lignani, lignini, flavonoidi, tanini). Droge sa naftohinonskim, antrahinonskim heterozidima i naftodiantronima. Droge sa lijektinima. Saponinske droge. Droge sa derivatima floroglucinola i orcinola. Droge sa kardiotoničnim heterozidima. Droge sa iridanskim jedinjenjima. Droge sa cijanogenim heterozidima. Droge sa glukozinolatima i aliinima. Aromatične droge i etarska ulja. Droge sa alkaloidima (pirolidinskim, piperidinskim, piridinskim, fenilalkilaminskim, izohinolinskim, tropolonskim, indolnim, imidazolnim, purinskim, terpenskim i steroidnim).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Droge neorganizovane strukture: Amylum Maydis, Amylum Tritici, Amylum Oryzae,Amylum Solani, Faex medicinalis, Kreda - falsifikat, Lycopodii spora, Gossypium depuratum, Lana, Droge organizovane strukture: Rhizoma: Secalae cornutum, Filicis (maris) rhizoma, Zingiberis rhizoma, Calami rhizoma; makroskopska identifikacija: Tormentillae rhizoma, Rhaei rhizoma. Radix et rhizoma: Primulae radix et rhizoma, Gentianae radix et rhizoma, Althaeae radix, Belladonnae radix + Belladonnae pulvis; makroskopska identifikacija:Saponariae (rubrae) radix et rhizoma, Ononidis radix, Petroselini radix. Cortex: Cinnamomi cortex, Quercus cortex, Frangulae cortex makroskopska identifikacija: Salicis cortex, Granati cortex , strugotina – falsifikat. Folium: Sennae folium + Sennae pulvis, Uvae ursi folium, Althaeae folium + Althaeae pulvis, Belladonnae folium; makroskopska identifikacija: Betulae folium, Eucalipti folium, Farfarae folium, Phytolacae folium. Folium: Digitalis purpureae folium, Oleandri folium, Olivae folium, Menthae x piperitae folium Menthae pulvis, Salviae folium, Rosmarini folium + Rosmarini pulvis; makroskopska identifikacija: Melissae folium, Eleagni folium – falsifikat. Herba: Absinthii herba + Absinthii pulvis , Equiseti herba, Thymi serpylli herba;makroskopska identifikacija: Taxus baccatae summitas et kortex, Hyperici herba, Millefolii herba, Origani herba, Saturejae herba, Herniariae herba. Flos: Cariophylli flos, Chamomillae flos + Chamomillae pulvis; makroskopska identifikacija: Lavandulae flos, Malvae flos, Sambuci flos, Tiliae flos, Verbasci flos, Calendulae flos, Crataegi summitas, Fructus: Citri flavedo, Capsici fructus + Capsici pulvis , Cigla- falsifikat, Foeniculi fructus, Anisi (vulgaris) fructus + Anisi pulvis, Coriandri fructus; makroskopska identifikacija: Juniperi fructus, Carvi fructus, Semen: Lini semen + Lini pulvis, Koštica- falsifikat; makroskopska identifikacija: Papaveris semen, Sinapis nigrae semen, Sinapis albae semen,Stramonii semen, Hippocastanii semen, Faenugraeci semen.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima, laboratorijske vježbe (mikroskopska i makroskopska analiza), radionice, terenska nastava.

Oprema za izvođenje nastave predmeta

Mikroskop; pribor za tankoslojnu hromatografiju; spektrofotometar.

Literatura-obavezna

  1. Kovačević N.: Osnovi farmakognozije.-Beograd: Srpska školska knjiga, 2004.

Literatura-preporučena

  1. Petrović S.D., Maksimović Z.A., Kundaković T.D.: Analiza sastojaka biljnih droga: priručnik za teorijsku i praktičnu nastavu iz predmeta Farmakognozija.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2013.
  2. Petrović S.D., Maksimović Z.A., Kundaković T.D.: Hemijska analiza biljnih droga i sastojaka, radna sveska za praktičnu anstavu iz predmeta Farmakognozija.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2013.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

10

60

45

15

180

300

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

10

20

15

30

20

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.