Skip to main content

Farmakologija i toksikologija

Šifra

310526

Naziv predmeta

Farmakologija i toksikologija

Nastavnik

doc. dr vladimirka jovišić

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je sticanje znanja, vještina i stavova iz farmakologije i toksikologije.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student je osposobljen da identifikuje mehanizme različitih efekata pojedinih grupa lekova; poveže terapijske i neželjene efekte pojedinih grupa lijekova sa njihovim različitim farmakološkim efektima;

identifikuje toksične efekte lijekova, sredstava za uživanje i profesionalna trovanja; poznaje regulativu u toksikologiji.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u farmakologiju; Discipline; Farmakokinetika; Farmakodinamika; Pojam receptora; Neželjeni efekti lijekova; Bolesti ovisnosti; Farmakologija centralnog nervnog sistema; Farmakologija autonomnog nervnog sistema; Autakoidi; Farmakologija kardiovaskularnog sistema; Farmakologija krvi I krvotvornih organa; Farmakologija urogenitalnog sistema; Farmakologija respiratornog sistema; Vitamini i hormoni i antagonisti hormona; Hemoterapija infektivnih bolesti beta-laktaminski antibiotici; Glikopeptidi; Makrolidi; Tetraciklini; Hloramfenikol; Antibiotici za lokalnu primjenu; Sredstva protiv virusnih infekcija; Imunosupresivni lijekovi; Lijekovi sa pretežno lokalnim djelovanjem.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Metabolizam lijekova (I i II faza metabolizma lijekova); Način djelovanja lijekova; Doziranje lijekova; Doze; Primjena lijekova; Interakcije lijekova; Sinergizam i antagonizam; Davanje lijekova u posebnim uslovima (djeca, stari, patološkastanja, trudnice, dojenje); Recept; Oblici lijekova; Neželjena dejstva lijekova; Bolesti zavisnosti; Pregled registrovanih lijekova prema farmakoterapijskim grupama obrađenim na teorijskoj nastavi; Popunjavanje obrazaca za prijave neželjenog dejstva lijeka.

Metode izvođenja nastave

Predavanja kombinovana sa različitim oblicima diskusije, vježbe, izrada i odbrana seminarskog rada, analiza kliničkih primjera.

Literatura-obavezna

1. Varagić V., Milošević M., Farmakologija: Elit Medica.- Beograd, 2004

2. Đorđević Snežana, Odabrana poglavlja Toksikološke hemije 2.- Beograd: Snežana Đorđević, 2016

3. Rašković Aleksandar, Farmakologija.- Petrovaradin: Alfa-graf, 2015

4. Grupa autora, Farmakologija, Medicinska naklada.- Zagreb,1993.

Literatura-preporučena

1. Ugrešić N.: Farmakoterapija za farmaceute.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-

Farmaceutski fakultet, 2017.

2. Kažić T. :Gotovi lijekovi: priručnik za farmakoterapiju, Beograd: Integra, 2011.

3. Ilić K., Novaković A., Savić M., Stepanović-Petrović R., Tomić M.: Praktikum iz farmaklogije.- Beograd: Farmaceutski fakultet, 2011.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

45

15

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

40

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.