Skip to main content

Finansijski menadžment

Šifra

521002

Naziv predmeta

Finansijski menadžment

Nastavnik

Prof.dr Jonel Subić

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Ekonomske nauke

Uža naučna oblast

Poslovne finansije

Opis predmeta

Cilj

Sticanje osnovnih znanja iz korporativnih finansija u oblasti agrobiznisa.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Osposobljenost  studenata  da  primjenjuju  instrumente  finansijskog  menadžmenta  u  poslovnim sistemima poljoprivrede i prehrambene industrije.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Investicione odluke, procjena projekata. Rizik i povraćaji, rizik i procjena projekata. Portfolio teorija. Izvori finansiranja. Modeli dugoročnog i srednjoročnog finansiranja. Finansijski menadžment trezora firme i menadžment kapitala. Efikasnost berzi kapitala. Vrijednovanje akcija, struktura kapitala. Politika dividendi, menadžeri i akvizicije. Međunarodni finansijski menadžment. Menadžment rizika.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Izrada seminarskih radova po zadatim temama iz oblasti korporativnih finansija i njihova prezentacija na časovima.

Metode izvođenja nastave

Usmeno izlaganje i vizuelna prezentacija uz  korišćenje odgovarajuće opreme;  Interaktivna metoda; Konsultacije – direktne i elektronskim putem.

Literatura-obavezna

  1. Vunjak N. (2008): Finansijski menadžment, Ekonomski fakultet-Subotica
  2. Andrić, J., Vasiljević, Z., Sredojević, Z., (2005): Investicije-osnove planiranja i analize, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

30

/

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.