Skip to main content

Finansijsko i poljoprivredno računovodstvo

Šifra

521008

Naziv predmeta

Finansijsko i poljoprivredno računovodstvo

Nastavnik

Doc.dr Zdravka Petković

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Ekonomske nauke

Uža naučna oblast

Poslovne finansije

Opis predmeta

Cilj

Izučavanjem ove discipline studenti  stiču teorijska znanja iz metodologije računovodstva u poljoprivredi i korisnosti računovodstvenih informacija u kreiranju upravljačkih i poslovnih odluka.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Osvajanjem ovih znanja studenti će se osposobiti da operativno primjenjuju računovodstvene tehnike i procedure u poljoprivredi, sačinjavaju finansijske izvještaje, prezentuju odgovarajuće analize i daju kompetentne preporuke.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Pojam računovodstva. Računovodstveni informacioni sistem. Struktura računovodstva i računovodstvena načela. Osnovne računovodstvene procedure i konfiguracija sistema. Godišnji obračun i izvještaj. Kontni okvir. Primjena računovodstva i poslovni ciklus. Ulaganje finansijskih sredstava. Dugoročni plasman. Knjigovodstvene procedure. Računovodstveni aspekti i procedure obuhvatanja troškova. Računovodstveno obuhvatanje prihoda. Obračun finansijskog rezultata. Raspodjela dobiti i pokriće gubitka. Specijalna računovodstva. Međunarodni računovodstveni standardi i razvoj računovodstvene profesije. Osnovni koncept obračuna i knjiženja po stvarnim troškovima; Obračun i knjiženje stvarnih troškova po vrstama za preduzeće kao cjelinu; Obračun i knjiženje primarnih troškova po mjestima i nosiocima troškova; Obračun i prenos troškova internih učinaka na mjesta i nosioce; Obračun i knjiženje završene proizvodnje; Knjigovodstveno obuhvatanje gotovih proizvoda; Obračun i knjiženje vrijednosti prirasta osnovnog stada; Knjiženje prihoda i rashoda; Obračun i knjiženje finansijskog rezultata; Bilansiranje.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktična primjena metodologije računovodstva u poslovnom ciklusu kroz računovodstveno obuhvatanje  pribavljanja i ulaganja finansijskih sredstava, troškova i ostalih rashoda, prihoda i finansijskog rezultata. Sačinjavanje finansijskih izvještaja i odgovarajućih analiza. Primjena sistema obračuna troškova, prenosa troškova internih učinaka na nosioce, obračuna i knjiženja završene proizvodnje i gotovih proizvoda, knjiženja prihoda i rashoda i finansijskog rezultata. Praktično sastavljanje bilansa stanja i bilansa uspeha.

Metode izvođenja nastave

Usmeno izlaganje i vizuelna prezentacija uz korišćenje odgovarajuće opreme; Interaktivna metoda; Konsultacije – direktne i elektronskim putem.

Literatura-obavezna

  1. Zekić V. (2014): Finansijsko računovodstvo, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

1.Radovanović R., Škarić–Jovanović Kata (2000): Finansijsko računovodstvo, Ekonomski fakultet, Univerzitet Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

8

45

30

15

150

240

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.