Skip to main content

Fiziologija centralnog nervnog sistema 2

Šifra

310402

Naziv predmeta

Fiziologija centralnog nervnog sistema 2

Nastavnik

Prof.dr Dimitrije Nikolić

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Fiziologija centralnog nervnog sistema 1

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Neurologija (uključujući psihofiziologiju)

Opis predmeta

Cilj

Sticanje znanja o:

  • morfološkim supstratima i prirodi nervnih procesa koji imaju ulogu u obezbjeđivanju složenih formi psihičke djelatnosti čoveka

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti će biti sposobni da:

  • razumiju zavisnost i povezanost psihičkih pojava od organskih i bioloških procesa
  • prepoznaju neurobiološke osnove psihičkih procesa
  • razumiju metode biološke psihologije

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Biohemijska organizacija centralnog nervnog sistema; Neurobiološke osnove psihičkih procesa; Neuroendokrinološke regulacije; Psihobiologija adaptivnih reakcija i stresa; Psihobiologija svijesti; Psihobiologija spavanja i sanjanja; Psihobiologija emocija i nagona; Psihomotorni razvoj deteta; Senzomotorna integracija; Razvoj govora i jezika; Više nervne djelatnosti – kortikalne funkcije; Psihobiologija pažnje; Psihobiologija pamćenja i učenja; Morfo-fiziološke osnove polnog identiteta; Metode biološke psihologije.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktična nastava prati obradu tematskih jedinica sa predavanja.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima, diskusija.

Literatura-obavezna

1.Guyton, A. (2003), Medicinska fiziologija, Medicinska knjiga, Beograd.

Literatura-preporučena

1. Pašić, M. (2007), Fiziologija nervnog sistema, Naučna knjiga, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

15

15

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

20

10

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.