Skip to main content

Govedarstvo

Šifra

410102

Naziv predmeta

Govedarstvo

Nastavnik

Prof.dr Milivoje Ćosić

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Nauka o životinjama i mlijeku

Uža naučna oblast

Stočarstvo

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba studentima da omogući upoznavanje sa značajem, ekonomikom i sistemima govedarske proizvodnje, tehnologijom govedarske proizvodnje, najznačajnijim faktorima proizvodnje mleka i mesa, organizovanjem proizvodnje. 

Ishod učenja na nivou predmeta

Predmet treba da omogući studentu sticanje:

      1. Razumevanje: ekonomike govedarske proizvodnje, sistema govedarske proizvodnje, poreklo domaćih goveda, srodnika goveda, tipova i rasa goveda,reprodukcije goveda, metoda odgajivanja i selekciju goveda, tehnologije gajenja goveda, proizvodnje i poznavanja mlijeka i mesa goveda, genetskih resursa u govedarstvu, uslova i objekata za smještaj goveda, zakonske regulative u govedarstvu.
  1. Vještina: sprovođenje matične evidencije i selekcije u govedarstvu, organizovanje i sprovođenje procesa reprodukcije goveda, organizovanje tehnološkog procesa.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Ekonomika govedarstva i sistemi govedarske proizvodnje; Tipovi goveda i sistematika rasa goveda; Mliječne rase, Tovne rase, rase kombinovanih proizvodnih osobina, rase za borbu, stare primitivne rase; Porast i razvitak goveda; metode odgajivanja, metode selekcije i odgajivači programi u govedarstvu; Reprodukcija goveda: polna i priplodna zrelost, estrusni i reprodukcioni ciklus, pripust i vještačko osjemenjavanje, osnove proizvodnje i poznavanje mlijeka; obnove proizvodnje upoznavanja mesa goveda; tehnologija i organizacija govedarske proizvodnje; proizvodne faze i sistemi držanja goveda; objekti za smještaj goveda; zakonska regulativa u govedarstvu.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Zoološke karakteristike goveda i njihovih srodnika; matično knjigovodstvo i osnovne zootehničke mjere u govedarstvu; građa i funkcija organizma goveda; metode za ocjenu priplodnih vrednosti goveda, parametri plodnosti goveda; osnove proizvodnje i poznavanja mlijeka i mesa goveda.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i praktična nastava u kombinaciji sa praktičnom nastavom.

Literatura-obavezna

  1. Stančić B., Veselinović S. (2002): Biotehnologija u reprodukciji domaćih životinja, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet.
  2. Stančić B. (2007): Reprodukcija goveda, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad.

Literatura-preporučena

  1. Božičković, A., Grubić, G., Stojanović, B. (2018): Praktikum za ishranu preživara, Poljorpivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.