Skip to main content

Higijena 

Šifra

330502

Naziv predmeta

Higijena

Nastavnik

Doc. dr Aleksandra mesarović

Status predmeta

Obavezni

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Zdravstvene nauke

Uža naučna oblast

Javno zdravlje i zdravlje životne sredine

Opis predmeta

Cilj

Usvajanje znanja o važnosti održavanja lične higijene cijelog tijela, upoznavanje sa posljedicama neadekvatnog održavanja lične higijene, shvatanje važnosti jačanja organizma, uočavanje važnosti mentalne higijene u životu ljudi, uočavanje važnosti higijene ishrane, upoznavanje sa normalnom ishranom i poljedicama nepravilne ishrane.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Osposobljenost studenata da primjete propuste u pravilnom održavanju higijenskih režima, da ih ispravi i spriječi; Poznavanje metodologije i postupaka utvrđivanja higijenskih karakteristika sredine; poznavanje načina kako ispraviti higijenske nepravilnosti; Utvrđivanje kritične tačke u zdravstvenim objektima i mjere za njihovu kontrolu; Primjena stečenog znanja i vještina u okviru svoje profesionalne djelatnosti za promociju zdravlja i zdravstveno vaspitnu edukaciju pojedinca, porodice i zajednice; Sprovođenje zdravstveno vaspitne intervencije u unapređenju zdravlja i prevenciji bolesti.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 

Lična higijena (uloga i funkcija kože, važnost održavanja lične higijene);

Jačanje organizma (faktori koji utiču na jačanje organizma, uloga sunčeve radijacije u jačanju organizma, važnost vazduha u podizanju otpornosti organizma, uloga vode i sportskih aktivnosti);

Fiziološki aspekti i higijena rada ( razikovanje vrsta umora i zamora, te kada nastaje premor, faktori koji utiču na nastajanje umora i zamora, faktori koji sprečavaju nastanak umora i zamora, značaj i uloga pauza u toku radnog vremena, značaj i uloga zdravstvenih radnika u higijeni rada);

Mentalna higijena (važnost mentalne higijene za normalan razvoj čovjeka, toksikomanija, vrste toksikomanije i štetnost po zdravlje, važnost mentalne higijene za normalno funkcionisanje u raznim životnim dobima);

Higijena ishrane (važnost pravilne ishrane za normalno funkcionisanje organizma, važnost hranljivih i zaštitnih materija u ishrani čovjeka, posledice nepravilne ishrane, bolesti izazvane nepravilnom ishranom).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktični zadaci slijede teme teorijske nastave.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima, izrada i odbrana seminarskog rada, laboratorijske vježbe, diskusija.

Literatura-obavezna

1. Vasiljević N., Praktikum iz higijene i medicinske ekologije za studente medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2011.

1.B. Novaković, V. Grujić, Higijena i zdravstveno vaspitanje, Edicija udžbenici Medicinski fakultet u Novom Sadu, 2004.

2.Jagoda Jorga, Higijena sa medicinskom ekologijom, Medicinski fakultet Beograd 2016.

3.Z. B. Novaković, V. Grujić Higijena i zdravstveno vaspitanje, Edicija udžbenici Medicinski fakultet u Novom Sadu, 2004.

Navedeni udžbenik se može koristiti za određena predavanja, a ispitnim pitanjima predviđena poglavlja.

Literatura-preporučena

1.Vasiljević N., Praktikum iz higijene i medicinske ekologije za studente medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2011.

2.Kocijančić Radojka, Higijena, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2009.

3.Dinko Puntarić, darko Ropac i saradnici, Higijena i epidemiologija, Medicinska naklada 2016.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja  

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

40

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.