Skip to main content

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Šifra

330401

Naziv predmeta

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Nastavnik

doc.dr margarita dodevska

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Zdravstvene nauke

Uža naučna oblast

Ishrana; dijetetika

Opis predmeta

Cilj

Savladavanje osnovnih znanja o odnosima između količine i vrste unijete hrane, te upoznavanje sa dijetetskim namirnicama i dijetetskim suplementima, zakonskom regulativom u ovoj oblasti.

Student treba da usvoji sticanje znanja, vještina i stavova o načinu pravilne ishrane i mjerama za unapređenje ishrane kao i ishrane nekih kategorija bolesnih ljudi.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Teorijska i aplikativna znanja su ishod, kao preduslov implementacije studijskog programa.

Studenti će biti osposobljeni za: razvoj medicinskog mišljenja i usvajanje procesa racionalnog procjenjivanja pravilne ishrane i uhranjenosti,  osposobljavanje za racionalni pristup planiranja obroka u porodici, vrtićima, školskim kuhinjama, sudentskim domovima i domovima za stare osobe.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Higijena ishrane- definicija i pojmovi; Značaj ishrane, dijetika; Fiziologija ishrane; Proces probave ishrane; Apsorpcija hranljivih materija; Planiranje ishrane; Odgoj za racionalno planiranje dnevne ishrane; Dijetetika; Preporuke za pravilnu ishranu; Ishrana za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti; Bolesti neadekvatne ishrane; Nutritivni poremećaji; Gojaznost; Poremećaji ponašanja u ishrani; Ishrana kod hroničnih nezaraznih bolesti; Zdravstvena ispravnost hrane; Zagađenje hrane; Toksične hemijske supstance u hrani; Metode za očuvanje kvaliteta hrane; Trovanje hranom; Ishrana kod oboljelih od šećerne bolesti; Ishrana dojenčadi i male djece; Ishrana predškolskog i školskog djeteta; Ishrana djece kod pojedinih kliničkih stanja; Ishrana u vanrednim prilikama; Organizacija ishrane u bolnicama.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Mikronutricijensi: vitamini i minerali; Uloga vitamina i minerala u organizmu i bolesti koje nastaju kao posledica nedovoljnog unosa; Suplementi i aditivi u ishrani; Utvrđivanje individualnih energetskih potreba; Procena uhranjenosti; Poremećaji uhranjenosti: gojaznost i anoreksija; Planiranje dnevnog jelovnika; Nedostaci ishrane savremenog čoveka.

Metode izvođenja nastave

Predavanja kombinovana sa različitim oblicima diskusije, konsultacije, izrada i odbrana seminarskog rada.

Literatura-obavezna

1.Novaković B., Jusupović F., Ishrana i zdravlje, Medicinski fakultet Novi Sad, 2014

Literatura-preporučena

1.Functional Foods, eds., G.R Gibson and C.M Williams, William Andrew Publishing, Noyes, 2000

2.Rodić Trmčić Branka, Ishrana zdravih ljudi: priručnik za praktičnu primjenu.- Beograd: Branka Rodić Trmčić, 2017

3.Simić Božidar, Medicinska dijetetika.- Beograd: Nauka, 1997

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

 

5

30

15

15

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

20

10

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.