Skip to main content

Kalkulacije u poljoprivredi

Šifra

521001

Naziv predmeta

Kalkulacije u poljoprivredi

Nastavnik

Prof.dr Jonel Subić

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene naike

Naučno polje

Ekonomija i poslovanje

Uža naučna oblast

Poslovne finansije

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja/razumjevanja sredstava za proizvodnju, osnovnih i obrtnih sredstava i njihovih proizvodnih karakteristika, vrsta, izvora i načina nastajanja troškova u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda, metoda utvrđivanja pojedinih vrsta troškova, načina izračunavanja vrijednosti proizvodnje, troškova i ekonomskih rezultata poslovanja, metodologije izrade pojedinih vrsta kalkulacija u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi, te načina njihove primjene u praksi, osnova planiranja i analize investicija.

Ishod učenja na nivou predmeta

Student treba da pokaže poznavanje i razumjevanje veština pravilnog određivanja i izračunavanja različitih vrsta troškova koji se javljaju u pojedinim linijama poljoprivredne proizvodnje i prerade, izrade kalkulacija troškova, cijene koštanja i vrijednosti proizvodnje po različitim metodama za izradu kalkulacija  (analitička kalkulacija, kalkulacija troškova upotrebe tehničkih sredstava u poljoprivredi, investiciona kalkulacija, diferencijalna kalkulacija, kalkulacija na bazi varijabilnih troškova), utvrđivanja pokazatelja ekonomskog uspjeha poslovanja poljoprivrednog preduzeća i preduzeća koje se bavi preradom poljoprivrednih proizvoda,  te osnova izrade investicionih studija i biznis planova u poljoprivrednoj proizvodnji.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Predmet je podjeljen na četiri tematske cjeline i to: 1) Činioci proizvodnje, 2) Troškovi, 3) Kalkulacije i 4) Osnovni pokazatelji poslovanja poljoprivrednog preduzeća. U okviru ovih tematskih cjelina obradiće se sledeće metodske jedinice: osnovni (faktori) činioci procesa proizvodnje, definicija, značaj i metode izračunavanja pojedinih vrsta troškova u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi, različite metode  izrade kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi, utvrđivanje pojedinih apsolutnih i relativnih pokazatelja ekonomskog uspjeha poslovanja poljoprivrednog preduzeća i preduzeća koje se bavi preradom poljoprivrednih proizvoda.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Aktivnost na vježbama će sadržati izradu zadataka iz okvira pojedinih nastavnih jedinica, izradu kalkulacija i analizu dobijenih rezultata.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom će se držati u svim oblastima.

Literatura-obavezna

  1. Gogić, P. (2014): Teorija troškova sa kalkulacijama – u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda. Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet. Beograd – Zemun.

Literatura-preporučena

  1. Kljajić N. (2014): Efikasnost investicija u proizvodnji maline, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
  2. Sredojević, Z. (2012): Kalkulacije i knjigovodstvo u zotehnici, Poljoprivredni fakultet, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

 Predavanje

Vježbe

 Drugi oblici nastave (DON)

6

30

45

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.