Skip to main content

Klinička procjena 1

Šifra

500505

Naziv predmeta

Klinička procjena 1

Nastavnik

Doc.dr Tanja Panić

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Uvod u kliničku psihologiju i Opšta psihopatologija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Klinička psihologija

Opis predmeta

Cilj

Ciljevi na ovom predmetu su:

  • upoznavanje sa predmetom i osnovnim zadacima psihodijagnostike
  • sticanje znanja o dijagnostičkim tehnikama i metodama
  • razumijevanje strukture i prirode intelektualnih sposobnosti
  • upoznavanje sa metodama kliničke procjene inteligencije

Ishodi učenja na nivou predmeta

Na kraju kursa studenti su osposobljeni da:

  • razumiju predmet, ciljeve i značaj psihodijagnostike
  • prepoznaju tehnike koje se koriste u kliničkoj procjeni
  • sprovode klinički intervju
  • razumiju prirodu i strukturu kognitivnih sposobnosti
  • primjene testove za procjenu intelektualnih sposobnosti
  • samostalno sprovode dijagnostikovanje i obradu i vrše interpretaciju rezultata testovnog materijala

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Predmet i zadaci psihodijagnostike; Osobenosti kliničke metode i psihološke procjene; Postupci kliničke procjene;  Naturalističke tehnike procjene; Intervju u kliničkoj praksi; Opservacija ponašanja; Priroda i struktura intelektualnih sposobnosti; Mjerenje inteligencije; Vekslerov doprinos procjeni inteligencije; Vekslerov individualni test inteligencije; Procedura zadavanja; Obrada rezultata; Interpretacija rezultata;  Psihopatologija i intelektualne funkcije; Pismeni nalaz psihologa.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Vježbanje tehnike intervjua u malim grupama. Zadavanje, obrada i interpretacija VITI-ja testa (Vekslerovog individualnog testa inteligencije) sa pisanjem nalaza.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, predavanja i vježbe sa demonstracijom testovnog materijala, praktični rad, diskusija, rad u maloj grupi.

Literatura-obavezna

1. Berger, J. (2014), Psihodijagnostika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

Literatura-preporučena

1. Bredberi, T. (2020), Emocionalna inteligencija, Geopoetika, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

15

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.