Skip to main content

Komunikologija u zdravstvu

Šifra

323201

Naziv predmeta

Komunikologija u zdravstvu

Nastavnik

Doc. dr radojka golijan

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze.

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Drugi klinički medicinski predmeti

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je podizanje svjesnosti studenta o komunikaciji i povećanje komunikacijske sposobnosti studenta.

Ishod učenja na nivou predmeta

Da student stekne svijest o značaju interpersonalne komunikacije i razvije sposobnost komunikacije sa kolegama i pacijentima.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Osnove komunikacije, Komunikacijski procesi, Transfer, Kontratransfer, Barijere u kounikaciji, Povjerenje, Vrste komunikacije, Osnove uspješne komunikacije, Intervju, Vještina upravljanja emocijama, Ličnost, Temperament, Karakter, Tipologija ličnosti, Teorije spoznaje ličnosti, Grupa i grupna dinamika, Grupni procesi i fenomeni, Koncept selfa i narcizma, Prepreke uspješnoj komunikaciji, Psihički konflikt, Stres i psihička trauma, Reakcija na traumatski događaj, Stres menadžment tehnike, Etika u interpersonalnoj komunikaciji, Empatija i osnovni elementi psihoterapijskog pristupa.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima, konsultacije, analiza slučajeva iz prakse.

Literatura-obavezna

1. Janjić V., Petrović M., Veština komunikacije u zdravstvu; Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac, 2017.

Mandić T., Komunikologija, psihologija komunikacije: Clio.- Beograd,  2003.

2. Grupa autora, Komunikologija u biomedicinskim naukama: Fakultet medicinskih nauka.- Kragujevac, 2015.

Literatura-preporučena

1.Reardon K, Interpersonalna komunikacija: Alinea.- Zagreb,1998

2.Klajn E. i sar., Psihološka medicina: Golden marketing .-Zagreb, 1999.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

20

/

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.