Skip to main content

Kozmetologija

Šifra

310512

Naziv predmeta

Kozmetologija

Nastavnik

Prof. dr Ljiljana Tomić

Status predmeta

Izborni

Godina

V

Semestar

9

Uslov

Farmaceutska tehnologija 1

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Kroz predmet studenti se upoznaju sa zakonskom regulativom vezanom za kvalitet kozmetičkih sastojaka (sirovina) i kozmetičkih proizvoda (uslovima za stavljanje u promet). Upoznaju se sa karakteristikama sirovina za izradu kozmetičkih proizvoda (masne materije, kozmetički aktivne supstance, površinski aktivne materije, konzervansi, antioksidansi, boje ugišćivači) i stanjem na tržištu (vodeći proizvođači).  Ovladavaju znanjem vezanim za vrste i oblike kozmetičkih proizvoda, osnovnim karakteristikama, načinima izrade i kontrole njihovog kvaliteta. Upoznaju vrste i kvalitet ambalaže za kozmetičke proizvode. Ovladavaju znanjima vezanim za upoznavanje sa efektima kozmetičkih proizvoda na kožu i načinima za njihovu kvantifikaciju (metode savrijemenog bioinženjeringa kože)

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon položenog ispta od studenta se očekuje da:

  •  poznaje zakonsku regulativu za kvalitet kozmetičkih sirovina i kozmetičkih proizvoda (uslovi za stavljanje u promet),
  •  poznaje vrste i oblike kozmetičkih proizvoda,
  • poznaje karakteristike sirovina za izradu kozmetičkih proizvoda,
  • poznaje postupke/tehnološke operacije i uređaje za izradu kozmetičkih preparata,
  • poznaje efekte kozmetičkih proizvoda na kožu i adneksima kože i načine njihovog kvantifikovanja,
  • kritički sagledava marketinške informacije o kozmetičkim proizvodima,
  • aktivno učestvuje u radu timova u procesu proizvodnje kozmetičkih preparata sa sposobnošću da stečena znanja prenese drugim članovima tima,
  • prati stručnu literaturu i stalno usavršava znanje (kontinuirana edukacija).

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Kvalitet kozmetičkih sastojaka i preparata - Zakonska regulativa. Klasifikacija kozmetičkih preparata. Kozmetički sastojci (sirovine): masne materije, kozmetički aktivne supstance, površinski aktivne materije, konzervansi, antioksidansi, boje ugišćivači, Kozmetički preparati za njegu, čišćenje i zaštitu kože. Kozmetički preparati za zaštitu kože od sunca. Kozmetički preparati za kosu. Kozmetički preparati za zube i usnu duplju. Dezodopansi i antiperspiransi. Preparati dekorativne kozmetike. Efekti kozmetičkih sirovina/preparata na kožu i adnekse i njihova kvantifikacija - metode savremenog bioinženjeringa kože).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovaa slajdovima, diskusija, analiza primera i racunski zadaci.

Literatura-obavezna

  1. Vasiljević D., Savić S., Đorđević LJ., Krajišnik D.: Priručnik iz kozmetologije.- Beograd: Nauka,2009.

Literatura-preporučena

1.  Arsić I.: Liposomi i koža.- Beograd: autorsko izdanje,1998.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

40

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.