Skip to main content

Kriminologija sa penologijom i viktimologijom

Šifra

550501

Naziv predmeta

Kriminologija sa penologijom i viktimologijom

Nastavnik

Prof. dr Biljana Dimitrić

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Pravo

Uža naučna oblast

Krivično pravo

Opis predmeta

Cilj

 • Upoznati studente sa osnovama kriminalne etiologije i fenomenologije, sa posebnim osvrtom na ličnost delinkventa, izučavajući njegovu biološku i psihološku strukturu, kao i socijalna obilježja;
 • Upoznati studente sa penitensijarnim sistemom sa fokusom na tretmane osudjenih lica;
 • Upoznati studente sa specifičnostima vezanim za žrtve kriminaliteta
 • Upoznati studente sa kategorijom maloljetnih prestupnika i njihovim tretmanom u pozitivnom zakonodavstvu BiH

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti će biti sposobni da rade sa posebnim kategorijama lica :

osudjenim licima, maloljetnim prestupnicima, kao i sa žrtvama kriminaliteta.

 

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 1. Pojam i predmet kriminologije
 2. Osnovni kriminološki pravci
 3. Osnovi kriminalne etiologije i fenomenologije
 4. Kriminogeni faktori
 5. Ličnost delinkventa, endogeni faktori kriminalnog ponašanja
 6. Pojam i predmet penologije
 7. Evolucija oblika društvene reakcije protiv kriminaliteta
 8. Izvršenja kazni lišenja slobode
 9. Izvršenja ostalih krivičnih sankcija
 10. Tretmanska penologija
 11. Viktimologija-nauka o žrtvama
 12. Žrtva – pojmovna i pravna određenja
 13. Viktimizacija
 14. Odabrane viktimoloske teme
 15. Maloljetnici kao posebna kategorija u kaznenom zakonodavstvu BiH

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Kazneno-popravni zavod, Bijeljina

Centar za socijalni rad, Bijeljina

Centar za mentalno zdravlje, Dom zdravlja, Bijeljina

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, praktični zadaci, diskusija.

Literatura

 1. Milo Bošković, Kriminologija
 2. Milan Milutinović, Kriminologija
 3. Hana Korać, Penologija
 4. Vesna Nikolić-Ristanović-Viktimologija
 5. Krivični zakon Republike Srpske
 6. Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske
 7. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske
 8. Zakon o maloljetnicima

                 2. Monografija

1. Biljana Dimitrić, Maloljetnici u kaznenom zakonodavstvu BiH, sa posebnim osvrtom na RS

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

/

15

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

20

20

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.