Skip to main content

Kvantitativni metodi za menadžere

Šifra

450111

Naziv predmeta

Kvantitativni metodi za menadžere

Nastavnik

Doc.dr

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Statistika

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Ekonomika poljoprivrede

Naučna disciplina

Matematičko statističke metode u poljoprivredi

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja i razumijevanja metoda masovnog opsluživanja modela zaliha, teorija igara i imitacionog modeliranja.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Vještina primjena metoda optimizacije i kompjuterska obrada postavljenih modela i zaključivanje na osnovu dobijenih rezultata.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Masovno opsluživanje:  stohastički procesi i Markovljevi lanci, osnovni pojmovi i struktura sistema redova  čekanja, klasifikacija redova čekanja, tokovi događaja, raspodjela vremena između dva dolaska i vremena opsluživanja, procesi rađanja i umiranja, otvoreni jednokanalni model čekanja; Modeli zaliha: troškovi zaliha, modeli zaliha sa diskretnim i neprekidnim vremenom; Teorija pouzdanosti: vrijeme otkaza i modeli zamjene; Teorija igara: osnovne karakteristike i vrste igara, proste matrične igre i matrične igre sa mješovitim strategijama; Imitaciono modeliranje: oblast primjene, uloga slučajnih brojeva, modeliranje kao eksperiment, metod  Monte-Karlo, konstrukcija i eksploatacija imitacionih modela, analiza dobijenih rezultata modeliranja.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Rješavanje praktičnih zadataka iz zadate oblasti.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i praktična nastava se održava za sve oblasti. Domaći zadaci i obrada podataka na kompjuteru.

Literatura-obavezna

  1. Landika Mirjana (2008): Kvantitativne metode u menadžmentu, Fakultet poslovne ekonomije, APEIRON, Banja Luka
  2. Andrijić S. (2002): Matematički modeli i metodi programiranja u gospodarstvenom društvu, Synopsis, Sarajevo 

Literatura-preporučena

  1. Novković N. (1990): Optimiranje poljoprivredne proizvodnje na bazi višekriterijuma optimalnosti, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad
  2. Hadživuković S. (1991): Statistički metodi, Poljorpivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

8

30

30

30

150

240

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

15

15

15

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.