Skip to main content

Medicinska biohemija

Šifra

310506

Naziv predmeta

Medicinska biohemija

Natavnik

Prof.dr Petar Čanović

Status predmeta

Obavezni

Godina

V

Semestar

9

Uslov

Opšta biohemija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa fundamentalnim i praktičnim znanjima iz oblasti medicinske biohemije.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student treba da  stekne osnovna znanja o funkcionisanju organizma čovjeka i načinima regulacije metaboličkih procesa koji su etiopatogenetski supstrat u postavljanju kliničke dijagnoze bolesti.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 • Klinička enzimologija, koenzimi i vitamini. Dijagnostički značaj određivanja aktivnosti enzima.
 • Metabolizam i poremećaji metabolizma ugljenih hidrata u organizmu čovjeka.
 • Laboratorijska dijagnostika i praćenje dijabetesa i drugih poremećaja metabolizma ugljenih hidrata.
 • Metabolizam i poremećaji metabolizma  lipida u organizmu čovjeka.
 • Metabolizam i poremećaji metabolizma  proteina u organizmu čovjeka.
 • Metabolizam i poremećaji metabolizma  nukleinskih kiselina i sinteza proteina.
 • Metabolizam i poremećaji metabolizma važnih neorganskih elemenata u organizmu čovjeka.
 • Poremećaji metabolizma vode, elijektrolita i acido-bazne ravnoteže.
 • Biohemija hormona i poremećaji metabolizma hormona.
 • Biohemijski testovi za ispitivanje funkcije bubrega, jetre i gastrointestinalnog trakta.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Upoznavanje sa karakteristikama biološkog materijala i izvorima preanalitičkih i analitičkih grešaka. Kvalitativno dokazivanje i kvantitativno određivanje biohemijskih parametara u odgovarajućem biološkom materijalu (serumu, urinu ili punoj krvi): glukoze, proteina, hemoglobina, bilirubina, uree, kreatinina, mokraćne kiseline, određivanje aktivnosti enzima. Hemijski pregled urina i sediment urina.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, laboratorijske vježbe, racunski zadaci, analiza prakticnih primera, izrada i odbrana seminarskih radova, seminari, diskusija.

Literatura-obavezna

 1. Spasić S., Jelić-Ivanović Z., Spasojević-Kalimanovska V.: Medicinska biohemija. Beograd: autori,2004.

Literatura-preporučena

 1. Lieberman M., Marks A.D., Smith C.:Marksove osnove medicinske biohemije- klinički pristup. Beograd: Data status, 2008.
 2. Spasić S., Jelić-Ivanović Z., Spasojević-Kalimanovska V.: Praktikum iz medicinske biohemije. Beograd: Farmaceutski fakultet, 2005.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

15

15

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

30

10

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.