Skip to main content

Medicinska etika

Šifra

331301

Naziv predmeta

Medicinska etika

Nastavnik

PROF. dr Rosa Šapić

Satus  predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze.

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Zdravstvene nauke

Uža naučna oblast

Medicinska etika, zloupotreba supstanci

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je da kod budućih medicinskih radnika probudi svijest o etici u medicinskoj praksi.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Probuđena svijest o etici, kao osnovnoj vodilji u medicinskoj praksi.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u etiku i principi zdravstvene etike; Deklaracija i kodeksi; kodeks zdravstvenih radnika; Moralni kodeksi nastavnika, saradnika u nastavi i studenata; Etički odbori; Etička pitanja u zdravstvu i etički aspekt promocije zdravlja; Pravni aspekti Zdravstvene etike; Etički aspekti u liječenju zaraznih i nezaraznih bolesti; Etički aspekti transplantacije organa; Etički i pravni aspekti operativnog zahvata; Etički aspekti AIDS, Genetsko savjetovanje i genetski inženjering; Etički aspekti u vezi bolesti u terminalnom stadijumu palijativna njega i eutanazija; Etički pristup psihijatrijskom bolesniku; Etički pristup vještačke oplodnje i prekida trudnoće; Etika u pedijatriji; Etički principi biohemijskih istraživanja na ljudima i životinjama; Zdravstvena etika u ratnim uslovima i elementarnim nepogodama, Vjerski i etički nadzori, Pravne obaveze zdravstvenih radnika i njihova društvena odgovornost, Etički aspekti krize medicine, prava i dužnosti građana u ostvarenju zdravstvene zaštite i kvalitet zdravstvenih usluga.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktični zadaci iz zdravstvene etike.

Metode izvođenja nastave

Kombinovanje predavanja sa raznim oblicima diskusije, vježbe, izrada i odbrana seminarskog rada, konsultacije.

Literatura-obavezna

1. Marić J., Medicinska etika,  izd. autora, Beograd, 2005

2. Ćatović S., Kendić S., Uvod u medicinu, historijski razvoj medicine- medicinska etika.- Sarajevo,1999

3. Turza Karel, Medicina i društvo- uvod u medicinsku etiku.- Beograd: Medicinski fakultet, 2009

4. Milovanović Dimitrije P., Medicinska etika.- Beograd: Naučna knjiga, 1976.

 

Literatura-preporučena

1. Parker, Michael, Dickenson, Donna, Medical ethics workbookCase studies, commentaries and activities, Cambridge University Press, 2001

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad

studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

15

15

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

25

15

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.