Skip to main content

Menadžment biljne proizvodnje

Šifra

450122

Naziv predmeta

Menadžment biljne proizvodnje

Nastavnik

Doc.dr

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Ekonomika poljoprivrede

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja o organizaciji i ekonomici proizvodnje osnovnih ratarskih proizvoda (pšenica, kukuruz, šećerna repa, suncokret, soja, uljana repica, lucerka, krompir), voća i grožđa i menadžmentu rasadničke proizvodnje.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student treba da efikasnim učenjem  stekne znanja iz  oblasti uslova u kojim se odvija ratarska, voćarska i vinogradarska proizvodnja, da razumije genezu poslovnih sistema i njihovu organizacionu strukturu, organizaciju rada, radnih procesa i menadžment linija ratarske,  voćarske i vinogradarske proizvodnje.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Prirodni uslovi kao faktor organizacije i ekonomike ratarske proizvodnje. Organizaciono ekonomski uslovi proizvodnje ratarskih usjeva. Organizacija korišćenja obradivog zemljišta. Organizacija radnih procesa u ratarskoj proizvodnji. Menadžment proizvodnje ratarskih usjeva. Ekonomika proizvodnje ratarskih useva.  Modeli optimalizacije u ratarskoj proizvodnji.

Rasprostranjenost, obilježja i način organizovanja voćarske i vinogradarske proizvodnje. Menadžment rasadničke proizvodnje. Organizacija zasnivanja i podizanja zasada voćaka i vinove loze. Rizici i nesigurnost u  voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji. Analiza ostvarenih rezultata.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktična nastava prati tematske jedinice sa predavanja.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i interaktivna nastava će se držati u svim oblastima. Pismeni kolokvijum predviđa se u oblasti racionalnog iskorišćavanja sredstava, izradi operativnih planova i optimiranju strukture proizvodnje i za nju potrebnog kapaciteta i strukture sredstava mehanizacije.

Literatura-obavezna

  1. Munćan, P., Živković, D. (2006): Menadžment ratarske proizvodnje. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd.
  2. Živković, D., Munćan, P., Todorović, S. (2008): Menadžment poslovnih sistema poljoprivrede-praktikum, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

1.Milić D., Radojević V.  (2003): Proizvodno ekonomska i upotrebna vrednost voća i grožđa Samostalno izdanje.

2.Dušan Milić, Branka Kalanović-Bualtović, Snežana Trnčić, (2009): Menadžment proizvodnje voća i grožđa, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

8

45

30

15

150

240

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.