Skip to main content

Menadžment poljoprivrednog savjetodavstva

Šifra

450108

Naziv predmeta

Menadžment poljoprivrednog savjetodavstva

Nastavnik

Doc.dr Jasmina Filipović

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Ekonomika poljoprivrede

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja o menadžmentu poljoprivrednog savjetodavstva organizaciji i funkcionisanju poljoprivrednog savjetodavstva.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student  treba  da  bude  osposobljen  za  upravljanje  u  savjetodavnim  institucijama;  timski i individualni rad; rad sa pojedincima, grupama klijenata, udruženjima i agrarnim institucijama.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Pojam, istorija i izvori informacija za poljoprivredno savjetodavstvo. Koncept poljoprivrednog savjetodavstva; Proces predavanja i učenja, metode i kadrovi u poljoprivrednom savjetodavstvu; Korisnici savjetodavnih usluga, finansiranje i troškovi poljoprivrednog savjetodavstva; Budući trendovi u razvoju poljoprivrednog savjetodavstva

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Vježbe prate predavanja sa seminarskim radovima i testovima provjere znanja. Praktična demonstracija tehnika i metodoloških postupaka u menadžmentu poljoprivrednog savjetodavstva.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i  interaktivna nastava će se držati u svim oblastima,  izrada i odbrana seminarskog rada i provjera znanja testom.

Literatura-obavezna

  1. Petrović, Ž., Janković, D. (2010): Poljoprivredno savetodavstvo Srbije-stanje, problemi i mogućnost reforme, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad
  2. Petrović et. al (2007): Sistem informacija u polјoprivrednom savetodavstvu Vojvodine, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad. (odabrana poglavlja)

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

30

30

15

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

50

/

                     

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.