Skip to main content

Menadžment stočarske proizvodnje

Šifra

450123

Naziv predmeta

Menadžment stočarske proizvodnje

Nastavnik

Prof. dr Zoran Rajić

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Ekonomika poljoprivrede

Opis predmeta

Cilj

Realizacijom ovog nastavnog programa studenti će se osposobiti za upravljanje proizvodnjom stočnih proizvoda u preduzećima i porodičnim gazdinstvima. Polazeći od sistemskog pristupa proučavanju funkcionisanja stočarsko industrijskog kompleksa nastavom će se obuhvatiti organizaciono ekonomski aspekti iskorišćavanja stočne hrane, primarna stočarska proizvodnja i prerada stočnih proizvoda.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student treba da bude osposobljen za vođenja biznisa u stočarstvu, prihvatanje inovacija i pružanja savjetodavnih usluga.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Menadžment inputa u stočarsku; menadžment reprodukcije i korišćenja stoke; menadžment: govedarstva, ovčarstva, kozarstva, svinjarstva i živinarstva (razvojne karakteristike i proizvodno ekonomski položaj, linije i tipovi proizvodnje, veličina farmi i korišćenje kapaciteta, izbor tehnoloških procesa, organizacija i produktivnost rada, proizvodni planovi, proizvodna analiza); menadžment prerade mlijeka; menadžment prerade mesa.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Sastavljanje planova proizvodnje u stočarskoj proizvodnji.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, vježbe i interaktivna nastava.

Literatura-obavezna

  1. Živković, D., Munćan, P., Todorović, S. (2008): Menadžment poslovnih sistema poljoprivrede-praktikum, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

1.Krstić B., Lučić Đ. (2000): Organizacija i ekonomika proizvode i prerade stočnih proizvoda, Poljoprivredni fakultet,  Univerzitet Novi Sad

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

8

30

30

30

150

240

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.