Skip to main content

Menadžment u obrazovanju

Šifra

2110622

Naziv predmeta

Menadžment u obrazovanju

Nastavnik

Prof. dr Slađana Vujičić 

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Pedagoška psihologija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Ostala inženjerstva i tehnologije

Uža naučna oblast

Inženjerski menadžment

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

 • činiocima menadžmenta u obrazovanju
 • teorijskim modelima obrazovnog menadžmenta i vođenja
 • modelima obrazovnog menadžmenta i njihovim karakteristikama
 • savremenim koncepcijama rukovođenja u vaspitno-obrazovnim institucijama
 • savremenim principima timskog rada
 • evaluacijom i strategijama efektivnog menadžmenta u obrazovanju

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenata se očekuje da nakon kursa:

 • steknu vještine neophodne za uspješnog menadžera u obrazovanju
 • ovladaju načinom adekvatne komunikacije u menadžmentu
 • ovladaju „školskom kulturom“
 • detaljno znaju i razumiju funkcionisanje pedagoškog menadžmenta
 • budu osposobljeni da budu vizionari, inicijatori, partneri, kreatori, posrednici, koordinatori, edukatori i modeli ponašanja

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Istorijat menadžmenta; Funkcije, uloge i vještine u menadžmentu; Naučni menadžment (kvantitativni, sistemski i kontigentni pristup); Organizaciona kultura; Definisanje spoljnjeg okruženja, upravljanje u globalnom okruženju i kulturno okruženje; Društvena odgovornost i etika menadžera; Školski menadžment kao stručno područje;  Karakteristike menadžmenta u obrazovanju; Elementi strukture menadžmenta u školi;  Vrste upravljanja (stručno-pedagoško i administrativno upravljanje u školstvu, decentralizacija upravljanja i uloga lokalne zajednice, roditelji i upravljanje školstvom, pretpostavke za uspješno upravljanje);  Izbor i razvoj menadžera; Psihosocijalna dinamika grupe, timski rad i moć menadžera; Stilovi rukovođenja u školi; Funkcije menadžera i osobine ličnosti neophodne za kvalitetnog menadžera; Potrebe i problemi istraživanja aktivnosti u menadžmentu.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Demonstracija teorijskih sadržaja kroz grupni rad na temu menadžmenta. Radioničarski rad. Javna prezentacija seminarskih radova.

Metode izvođenja nastave

Interaktivne metode, predavanja, analiza sadržaja, vježbe, seminarski radovi.

Literatura-obavezna

1.Arsenijević, J., Andevski M. (2010), Menadžment obrazovanja za društvo koje uči, Filozofski fakultet i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, Novi Sad.

Literatura-preporučena

1.Stevanović, B. (2000), Psihologija u vaspitanju i obrazovanju, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

45

15

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

15

30

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.