Skip to main content

Mikrobiologija

Šifra

323001

Naziv predmeta

Mikrobiologija

Nastavnik

Prof. dr Željko Mijailović

Status predmeta

Obavezni

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Klinička mikrobiologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenta sa: morfološkim karakteristikama i patogenim potencijalom mikroorganizama (bakterije, virusi, glјive, protozoe) koji izazivaju humane infekcije, sa principima laboratorijske dijagnostike infektivnih bolesti, mjerama prevencije (aktivna i pasivna imunizacija), patogenezom i epidemiologijom infektivnih bolesti. Upoznavanje sa mehanizmima djelovanja antimikrobnih lijekova i mehanizmima rezistencije na antimikrobne agense.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Znanja koja će studenti steći:

 1. Poznavanje osnova istorije imunologije;
 2. Poznavanje opšte bakteriologije (građa i metabolizam baterijske ćelije); antimikrobna terapija, sterilizacija, dezinfekcija, intrahospitalne infekcije);
 3. Poznavanje specijalne bakteriologije;
 4. Poznavanje osnovnih principa virusologije;
 5. Poznavanje osnovnih principa parazitologije;
 6. Poznavanje osnovnih principa mikologije;

Vještine koje će steći studenti posle savladavanja programa:

 1. Vještina uzimanja infektivnog materijala;
 2. Vještina direktne mikroskopije preparata;
 3. Vještina zasijavanja uzoraka na kolonije;
 4. Vještina identifikacije pojedinih bakterija na osnovu kulturelnih karakteristika;
 5. Vještina izvođenja reakcije aglutinacije.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 1. Predavanje: Morfologija i građa baterijske ćelije. Metabolizam bakterija. Hemioterapeutici, antibiotici. Rezistencija bakterija prena antibioticima. Sterilizacija. Dezinfekcija.
 2. Predavanje: Ćelije, tkiva i organi imunskog sistema. Nespecifična imunost. Specifična imunost. Humoralni imunski odgovor. Celularni imunski odgovor. Imunski odgovor na infektivne agense.
 3. Predavanje: Specifična imunost. Humoralni imunski odgovor. Celularni imunski odgovor. Imunski odgovor na infektivne agense.
 4. Predavanje: Infekcija. Patogenost i virulencija. Normalna baterijska mikroflora. Intrahospitalne infekcije.Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus.
 5. Predavanje: Gram negativne koke i bacili-Naisseria, Moraxella, Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Pantoea, Proteus, Morganella, Providencia, Salmonella, Shigella, Yersinia, Pseudomonas, Aeromonas, Vibrio, Campylobacter
 6. Predavanje: Anaerobne bakterije i mikobakterije-Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Peptostreptococcus. M. tuberculosis i oportunističke mikobakterije. M.lepra.
 7. Predavanje: Gram pozitivni bacili i spiralne bakterije-Bacillus, Listeria, Erysipelothrix, Lactobacillus, Corynebacterium, Actynomices, Nocardia, Treponema, Borrelia, Leptorpira.
 8. Predavanje: Opšte osobine i građa virusa. Razmnožavanje virusa (DNK, RNK). Patogeneza virusnih infekcija.
 9. Predavanje: Pikornavirusi, Enterovirusi (Coxackievirus, Poliovirus, Echovirus), Reovirusi,Koronavirusi (Rotavirus, Coronavirus), Parvovirusi, Papovavirusi, Adenovirus, Parvovirus B19, Herpesvirusi (HSV 1 i 2), Varicella-zoster virus, Cytomegalovirus, Epstein-Barr.
 10. Predavanje: Ortomiksovirusi, Paramiksovirusi (Influenza virus, Mumps virus, Morbilli virus, Parainfluenza virus, Respiratory syntytial virus), Popksvirusi (Varoila virus, Vaccinia virus, Virus rubele-Kongenitalna i postnatalna rubela), Arbovirusi, Flavivirusi, Togavirusi, Arenavirusi.
 11. Predavanje: Rabdovirusi (Rabies virus-patogeneza i imunoprofilaksa besnila), Virusi hepatitisa (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV). Retrovirusi (HIV). Perzistentne virusne infekcijue CNS-a. Prioni.
 12. Predavanje: Uvod u medicinsku parazitologiju. Životni ciklus parazita. Protozoe.Osnovne karakteristike. Rizopode (amebe): Entamoeba hystolitica, Entamoeba coli, Endolimax nana, Naegleria sp, Acanthoamoeba sp, Blastocystis hominis.Cilijati: Balantidium coli. Flagelati-Tkivni: Leishmania sp, Tripanosoma sp. Intestinalni: Trichomonas sp, Giardia lamblija, Dientamoeba fragilis, Chilomastix mesnili. Sporozoe: Plasmodium sp, Toxoplasma gondii.
 13. Predavanje: Helminti-osnovne karakteristike. Cestode: Taenia sollium, Taenia saginata, Hymenolepsis nana, Diphylobotrium latum, Echinococcus granulosus. Trematode: Fasciola hepatica, Fasciolopsis busci, Shistosoma sp. Intestinalne nematode: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, strongyloides stercoralis.  Tkivne nematode: Trichinella spiralis, Toxocara canis/cati.
 14. Predavanje: Mikologija. osnovne karakteristike gljiva. Oportunističke gljivice i plesni: Candida sp, Criptococcus sp, Pneumocystis carini, Aspergillus sp. Patogene gljive: Trichophyton sp, Microsporum sp, Epidermophyton sp.Bifazne gljive.
 15.  Predavanje: Racionalna primjena antibiotika. Pisanje seminarskog rada.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 1. Vježbe: Rad sa zaraznim materijalom. Bojenje po Gram-u. Antibiogram. Sterilizacija, dezinfekcija.
 2. Vježbe: Reakcija aglutinacije. ELIZA. Imunofluorescencija.
 3. Vježbe: Identifikacija i kvantifikacija B i T limfocita i subpopulacija T ćelija.
 4. Vježbe: Bakteriološko-serološka dijagnoza identifikacija stafilokoka i streptokoka. Bakteriološko-serološka dijagnoza infekcija izazvanih streptokokom pneumonije, najserijom meningitidis i najserijom gonoreje.
 5. Vježbe: Crevne infekcije izazvane salmonelama, šigelama i vibrionom kolere. Bakteriološko-serološka dijagnoza infekcija izazvanih enterobakterijama.
 6. Vježbe: Bakteriološka dijagnoza tetanusa i infekcija izazvanih klostridijama. Askolijeva reakcija termoprecipitacije.
 7. Vježbe: Bakteriološka dijagnoza difterije i tuberkuloze. Bojenje preparata po Gramu. Bojenje preparata po Cil-Nilzenu.
 8. Vježbe: Uzimanje materijala za virusološka ispitivanja. Kultura tkiva. Citopatogeni efekat virusa. Principi seroloških reakcija. Brza dijagnostika virusnih infekcija. ELIZA.
 9. Vježbe: Imunofluorescentna tehnika. Molijekularne tehnike. Test indirektne imunofluorescencije.
 10. Vježbe: Principi seroloških reakcija. Osnovni principi tumačenja rezultata seroloških analiza.
 11. Vježbe: Serološka dijagnoza virusnih hepatitisa i HIV-a. Imunoprofilaksa i imunoterapija virusnih bolesti.
 12. Vježbe: Dijagnostičke metode koje se koriste u identifikaciji protozoa GIT-a. Obrada guste kapi i krvnih razmaza.
 13. Vježbe: Dijagnostičke mjere u otkrivanju cestoda, trematoda i nematoda.
 14. Vježbe: Dijagnostički postupci u mikologiji.
 15. Vježbe: Primjena antibiotika kroz kliničke probleme.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, teorijske i praktične vježbe

Oprema za izvođenje nastave predmeta

Mikroskop.

Literatura-obavezna

 1. Savić B, Mitrović S, Jovanović T.: Medicinska mikrobiologija.- Beograd: Univerzitet u Beogradu -Medicinski fakultet, 2018.
 2. Abbas AK, Lichtman AH.: Osnovna imunologija – funkcionisanje i poremećaji imunskog sistema.- Beograd: Data status, (izdanja 2008., 2016.)

Literatura-preporučena

 1. Džavet E.: Medicinska mikrobiologija.- Beograd: Savremena administracija, 1998.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

30

/

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

15

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.